Voortvarend Verder

Definitief besluit opheffing wijkgemeenten t.b.v. vorming van één PGD

De Algemene Kerkenraad (AK) besluit de wijkgemeenten op te heffen en over te gaan tot de vorming van één Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente).

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de beleidsitems - erediensten, pastoraat, diaconaat, jeugd & jongeren en beheer - voortvloeiend uit de missie en de visie van de PGD *).

Basis voor dit besluit is het Rapport **) Voortvarend Verder 2.0.2.0.: ‘Een nieuwe organisatievorm voor de Protestantse Gemeente Drachten’ met als basisprincipe: Het “besturen” van de PGD wordt aangepast, maar het werken, vieren en dienen in de kerk kan grotendeels hetzelfde blijven.

De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe organisatie zijn:

1. Voor Pastoraat en Diaconaat:
• De tweedeling Noord-Zuid uit het rapport wordt uitgebreid naar de huidige deelgebieden;
• Het pastoraat en het diaconaat blijven gebonden aan de deelgebieden (Noord - Westzijde en Noord - Oostzijde, Oost, Zuid en West) met hun eigen predikant/kerkelijk werker.

2. Voor de Vieringen:
• We zijn één PGD die voor de vieringen gebruikt maakt van drie vierplekken;
• De drie vierplekken van de PGD zijn: De Oase, de Zuiderkerk en een 3e door de AK vast te stellen (wisselende) vierplek;
• De vijf predikanten van de PGD rouleren gelijkmatig over de diensten in de vierplekken;
• De PGD werkgroep – Vieren – wordt zowel centraal als per vierplek ingevuld.

3. Voor de organisatie:
• De wijkkerkenraden worden opgeheven;
• De nieuwe PGD wordt bestuurd door één centrale kerkenraad;
• Naast de reeds genoemde werkgroepen voor Pastoraat, Diaconaat en Vieren worden de volgende werkgroepen ingesteld: PR en Communicatie, Jeugd, College van Kerkrentmeesters (CvK), Kerk naar Buiten, Inspiratie en Bezinning, Grote Kerk, Zorgcentra en De Schakel;
• De deelgebieden besluiten zelf over het instellen van een afstemmingsorgaan.

Dit besluit werd als 'voorgenomen besluit', vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 28 oktober 2019, ter kennis gebracht van de wijkgemeenten en Kapelgemeente.
De wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente werd tot eind november 2019 de gelegenheid geboden om over dit voorgenomen besluit hun (wijk)gemeente te ‘horen en kennen’. In alle wijken is dat gebeurd en uit de gehouden bijeenkomsten blijkt dat er voor deze verandering een groot draagvlak bestaat. De Kapelgemeente was al in een eerder stadium 'gehoord en gekend' en op grond daarvan aangegeven uit de PG Drachten te willen treden.

Nu aan alle formaliteiten is voldaan kan het 'voorgenomen besluit' worden omgezet in een ‘definitief besluit’ om per 1 juli 2020 verder te gaan als één PGD zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente.

De periode tot 1 juli 2020 wordt benut om maatregelen te treffen die het effectueren van het definitieve besluit mogelijk maken.

De classis wordt geïnformeerd over dit 'definitief besluit’.

Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de PGD in zijn vergadering van 16 december 2019.

 

Ga naar boven