Zondag 7 juni Avondmaalsviering
Op zondag 7 juni staat er een Avondmaalsviering op het rooster. Als collega’s hebben wij daar samen over gesproken en wij willen toch graag de mogelijkheid bieden om samen de Maaltijd van de Heer te vieren. Wij zullen samen zoeken naar een passende vorm.
In deze dienst hoopt ds. Gera den Dikken de Schriftlezing en preek te verzorgen en mag ik de liturg zijn. Wij willen u vragen om op die zondag, als u het Avondmaal mee wilt vieren, zelf een stukje brood en wijn/druivensap klaar te zetten voor de dienst.
Tijdens de dienst zullen wij het brood breken en de beker inschenken. Op dat moment wordt u dan ook uitgenodigd om brood en wijn thuis te nemen. Zo voelen wij, naar wij hopen, toch een diepe verbondenheid met God en met elkaar.
Wij begrijpen dat deze vorm niet gewoon is, maar deze tijd is ook niet gewoon. Nooit eerder is het volgens mij voorgekomen dat de gemeente van de Heer zolang niet samen kon komen.
Hierbij nodigen wij U, die dat wil, uit, samen met ons op deze manier het Avondmaal te vieren.
Avondmaal is in de kerk altijd verbonden geweest met Diaconaat. Als je samen brood en wijn deelt, dan moet je ook samen als kerk delen met hen die hulp nodig hebben. In de dienst zal ook in het bijzonder aandacht zijn voor het diaconaat en een project.
Wij hopen dat wij zo een waardevolle en intense dienst mogen hebben,
Mede namens de collega’s,
Ds. Anne Henk Boschma

Van de Meent
Soms kan ik maar moeilijk beseffen wat er allemaal gaande is. Het lijkt af en toe wel een nare nachtmerrie waar wij in terecht zijn gekomen. Het leven en ook het kerkelijke leven heeft een hele andere invulling en beleving gekregen.
Ik hoor van velen dat zij de diensten en de ontmoetingen met elkaar missen. En dat onderschrijf ik van harte. Aan de andere kant zie ik ook prachtige manieren om toch betrokkenheid bij elkaar te voelen.
De radiokerkdiensten worden, vind ik, prachtig vormgegeven en geven een gevoel van nabijheid. Maar ook in het persoonlijke vlak gebeurt er veel: een kaartje schrijven, met elkaar bellen en soms staat er even iemand vanaf “anderhalve meter” op de stoep. Op afstand toch met elkaar meeleven.
Er wordt veel onderling gebeld en dat is nu een waardevol hulpmiddel.
Ik heb ook elke week wel een paar vergaderingen/overleggen via de computer. Zo kun je elkaar toch zien en spreken, en kunnen er plannen worden gemaakt en beslissingen worden genomen.
Ik heb nu ook de mogelijkheden van YouTube ontdekt. Inmiddels heb ik twee digitale groeten/boodschappen onder de gemeente mogen verspreiden en ik hoop u elke woensdag weer een filmpje te sturen. Gaandeweg ontdek je toch andere manieren van contact leggen.
Ik kan het niet genoeg benadrukken: Schroom alstublieft niet om te bellen als u contact wilt. Even samen delen kan waardevol zijn.
Komende week is het meivakantie en wij hadden dan het plan om naar New York te gaan, maar dat is nu uiteraard niet mogelijk. Ik heb besloten om geen vakantie op te nemen, maar voor gemeentewerk beschikbaar te blijven. Wellicht dat ik wel wat meer vrije tijd neem in deze weken, maar ik ben verder gewoon present. Als ik even niet aanwezig ben, belt u dan rustig weer of spreek de voicemail in, dan bel ik u terug.
U allen veel sterkte in deze tijd van zorg en afstand. Mag God ons vasthouden en mogen wij elkaar zoeken en vasthouden.
Alle goeds voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Van de Meent
Op het moment dat ik dit schrijf zijn al drie weken de "coronamaatregelen" van kracht. En wij weten inmiddels dat dit zeker nog tot eind april van kracht blijft. Dat is voor sommige mensen afzien.
Ik hoor van gezinnen dat het niet meevalt om alle ballen in de lucht te houden, om het thuiswerken of werken te combineren met thuisonderwijs en zorg voor de kinderen. Voor mensen in de vitale beroepen is het een hele drukke en hectische tijd, terwijl anderen hun werk en invulling van de dag zo missen. En natuurlijk zijn er ook die zorg hebben over hun financiële situatie.
Voor sommige ouderen is het isolement nu erg groot. Men mist het bezoek, de gezelligheid. De dagen zijn lang en leeg.
Als kerkgemeenschap is het zo onwerkelijk dat wij elkaar niet kunnen ontmoeten. Juist nu je zo graag samen geloof en leven wilt delen, moeten wij afstand van elkaar houden. Dat valt velen zwaar. Als je in deze tijd ziek bent, dan is dat nog indringender dan anders. En zeker ook als je afscheid moet nemen van een geliefde, mis je de vanzelfsprekendheid van mensen die alles met je kunnen delen.
Gelukkig merk ik ook dat er nieuwe mogelijkheden worden gezocht. Via de telefoon hebben veel mensen toch contact met elkaar. En vergaderingen worden via de laptop toch ook mogelijk. Ik waardeer zeer hoe een team uit onze gemeente de radiodiensten verzorgt. Zo kunnen wij toch samen kerkzijn en geloof en leven delen.
Dat wij Pasen niet kunnen vieren in de kerk vind ik wonderlijk. In al die jaren heb ik Pasen mogen vieren en mogen uitroepen: De Heer is waarlijk opgestaan! Het voelt leeg, maar juist nu hebben wij die boodschap meer dan ooit nodig.
Ik wil u/jullie, in welke omstandigheden u ook bent, sterkte toewensen in de komende weken. Pas goed op elkaar, houd afstand van elkaar, en wees toch heel betrokken op elkaar. Mag het Licht van Pasen, van de Opgestane Heer, ons leven verlichten en ons kracht, hoop en moed geven.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de dienst
De komende twee weken heb ik twee bijzondere diensten in de Menorah.
De dienst van 1 maart mocht ik voorbereiden met de 25++ gespreksgroep. Zij werken ook volop mee in deze dienst. Wij hebben samen een aantal keren gesproken over de vraag: Wie is God voor mij? Dat is dan ook het thema van deze dienst. Wij hopen dat iedereen zich in deze dienst zal herkennen, maar vooral natuurlijk de “middengroep” in de kerk. De deelnemers zullen met ons delen wie God voor hen is. En er is natuurlijk ook volop ruimte voor zang en muziek.

Op 8 maart is er een uitzondering in het preekrooster. Het is namelijk op 4 maart 50 jaar geleden dat de Menorah in gebruik is genomen. Als kerkenraad willen wij in dankbaarheid gedenken wat dat voor de gemeente heeft betekend. Er is een prachtig dagprogramma samengesteld door de voorbereidingscommissie.
Wij beginnen de zondag met een dienst om 10.00 uur. Wij zullen stil staan bij de Bijbelse betekenis van de Menorah. Er is een grote zanggroep van gemeenteleden die mee zullen werken o.l.v. Nienke en Hans. Het zal naar ik hoop een dienst zijn van dankbaar terugkijken, maar ook van hoopvol vooruitkijken. Bovendien volgt na deze zondag ook onze bazaar. Dat zijn ook dagen die zo samenbindend zijn en uitstraling hebben naar de omgeving.
Ik heb er zin in.
U allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de dienst van 16 februari in de Zuiderkerk
Op zondag 16 februari mag ik in de Zuiderkerk voorgaan. In Prediker 7 staan de bijzondere woorden: “Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan”. Ik wil in de dienst stilstaan bij deze woorden aan de hand van 1 Koningen 18: 1-16, waar het gaat over Obadja. Een uitdagende tekst die aan het denken zet.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Geestdrift op 16 februari
De voorbereidingen voor de Geestdrift van 16 februari zijn gestart. We hebben als titel gekozen “mens durf te leven” en gaan het hebben over durf en moed. Er is een activiteit bedacht waarbij we met zijn allen in beweging kunnen komen. Geschikt voor jong en oud. We zien jullie graag de 16e februari in de Menorah. De dienst start om 10:30 uur, vooraf is er koffie/thee.
De voorbereidingsgroep,
Anja Jonkman, Rudie Koetje, Wilma van der Meulen, Eric en Dorine Sloot

Pastorale vesper
Op zondag 16 februari hebben wij om 15.30 uur weer een pastorale vesper in de Menorah. In deze vesper lezen wij samen Psalm 108. In de berijmde versie staat: “Ja, hoger dan het hemels blauw is Heer uw goedheid en uw trouw”.
In deze vesper zullen wij onze gemeenteleden gedenken en een steentje met hun naam in de gedachtenisschaal leggen.
Na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en het drinken van koffie en thee.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de dienst
Zingen in de Menorah met de Spijkerpakkenband
Zingen met topmuzikanten van de Spijkerpakkenband, met liederen zoals: Geprezen zij de Heer, Amazing Grace en: Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Al eerder speelde deze eersteklas brassband in de Zuiderkerk, nu zullen ze ons opnieuw verrassen, ook met enkele luisterstukken. Ds. Peter Smilde gaat voor in deze dienst met als thema: Verrast door de hoop. De dienst begint om 10.30 uur. Weet je welkom!

Bij de diensten
Op zondag 26 januari mag ik voorgaan in de bijzondere dienst in de Menorah. Deze dienst zal in het teken staan van muziek. Het nieuwe liedboek geeft een grote variatie aan liederen. Een aantal liederen kan ook ondersteund worden met slagwerk. Samen met Hans Dorsman en zijn zoon Erik zullen wij zo een aantal liederen zingen en ik zal in mijn overdenkingen ook stilstaan bij de inhoud van de liederen. Wij zingen bekende en nieuwe liederen. Ik hoop dat de inhoud en de melodieën van de liederen tot ons mogen spreken.
Liederen kunnen de toonhoogte van het leven en van het geloof aangeven. Ik hoop dat samen met u te ontdekken.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Van de Meent
Het jaar is alweer twee weken oud, maar ik wil u allen ook via het kerkblad “Folle lok en seine” toewensen; een gezegend nieuwjaar. Ik wil u ook bedanken voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen.
Voor de Protestantse gemeente van Drachten wordt het een jaar van verandering en toegroeien naar een nieuwe situatie.
Voor wijk West is dat al het meest voelbaar, nu de Arke voor de reguliere diensten gesloten is. Het was zondag 29 december in de Arke een bijzondere en intense dienst, waarbij wij in dankbaarheid voor al het goede terug mochten kijken en toch hoopvol de toekomst aan willen gaan. Het was op zondag 5 januari goed dat in de drie vieringen de Paaskaars van de Arke werd binnengedragen om zichtbaar te maken dat wij samen “BIJ HET LICHT VAN CHRISTUS” verder mogen gaan.
Het zal de komende tijd wennen zijn en zoeken naar nieuwe wegen. Dat zal niet altijd vanzelf gaan, maar ik hoop dat wij met elkaar mee willen denken om weer samen te bouwen aan een thuisgevoel. Mag de Heer van de kerk ons daarbij zegenen om tot zegen te zijn.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 5 januari mag ik voorgaan in de Zuiderkerk. Vanaf 1 januari verandert er veel in de Protestantse gemeente van Drachten. Inmiddels is dan de Arke gesloten en zijn de diensten en de kerken van en voor alle leden van de Protestantse gemeente. Dat willen wij ook zichtbaar maken aan het begin van de dienst. Ik wil waarschijnlijk stilstaan bij het thema “Woord om in te wonen”.
Op 5 januari mag ik in de middag het Heilig Avondmaal bedienen in een dienst in de Warrenhoven. En later die week, op donderdag 9 januari, mag ik het Avondmaal bedienen in een dienst in Zorgcentrum de Wiken.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

 

 

Ga naar boven