Verslag van de Kleine Kerkenraad 5 maart
De Bazaarcommissie en de kerkrentmeesters zijn aanwezig. De bazaar wordt voor de 21ste keer gehouden. De commissie wordt uitgenodigd iets te vertellen. De organisatie loopt als een tierelier. Voor het inrichten van de bazaar krijgen ze de medewerking van leerlingen van de praktijkschool. Ze hebben er zin in. Ze kijken wel naar de ontwikkeling van het Coronavirus. In overleg met de instanties en Kerkenraad kan het hele feest indien nodig uitgesteld worden. Totaal zit er nu nog in de pot € 3200,- Vanaf het begin dat de bazaar begonnen is tot nu toe is in totaal € 140.000 opgehaald. Voedselbank, Bozies en misschien een verzoek uit de Bahama’s zijn de doelen waaraan we doneren. Joop wordt de ‘beheerder’ van de ‘pot’. Dit in overleg met de kerkenraad natuurlijk. Waar gaan de schragen en platen naar toe? De Schakel, is dat een idee? Dorcas heeft ook wel belangstelling. Misschien kunnen beide een gedeelte krijgen. Dit wordt nog onderzocht.’ Er op uit’ doet een verzoek om ondersteuning. We vergelijken de aanvraag met de doelstellingen zoals die in het verleden geformuleerd zijn. Het moet een humanitair doel zijn. ‘Er op uit’ voldoet niet aan de doelstelling. Dus we kunnen hier niet op ingaan. Misschien is er een ingang bij het CVK of de diaconie. Misschien wil de diaconie wel ondersteuning geven. Joop gaat de brief beantwoorden. De commissie wordt van harte bedankt voor hun inzet en enthousiasme. KOFFIE.
Kerkrentmeesters, kerkmeesters en medewerkers actie Kerkbalans. De heer Krikke haalt het van het kerkelijk bureau op en brengt het naar de Hoofdcontactpersonen. En dat loopt goed. Dinie v.d. Leij doet dit jaar voor het eerst mee. Het wordt keurig aangeleverd door het kerkelijk bureau. Je hebt geen idee hoeveel er terug gekomen is. 78% is teruggekomen. Maar onderaan de brief staat dat als mensen niet willen verhogen ze de brief niet terug hoeven te sturen. Problemen worden soms op de envelop gezet. Kees Bouma (Merelhof) heeft het vele jaren gedaan. Er wordt nog geïnformeerd (Jan) of Kees stopt of niet. Dinie wil wel doorgaan. Gebruik Menorah: Als steunpunt blijven we de kerk gebruiken, zo lang het duurt. De huurders moeten meer huur gaan betalen. Voor begrafenissen moet voortaan ook betaald worden. Er is nog geen zicht op de verkoop van de Menorah. Deze moet dus onderhouden worden. De tuinploeg gaat gewoon door. De koffieochtenden kunnen blijven, begrafenissen kunnen geregeld worden. Er moet een organisatie komen die het regelt. Coördinator, huismeester, vrijwilligers, maar er moet wel schoon gemaakt worden. Mieneke wil de begrafenissen wel blijven doen. Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor al hun werk.
Dan gaat het ‘stugge vergaderwerk’ beginnen. Nou, dat valt mee hoor, er wordt nog heel wat gelachen. De diverse verslagen, worden besproken. De post wordt behandeld. Een interessante brief van de AK, waar ik nog niet zoveel over kan vertellen, ’t gaat natuurlijk over de diensten, beantwoorden we met een tegenbrief. Misschien zelfs wel letterlijk. :) Wordt vervolgd, geheimzinnig hè. 50 jaar Menorah is geregeld, dat heeft u ondertussen gemerkt. De Wikensafari staat ook op poten. Daar heeft u ook al informatie over gekregen. De vacatures passeren onze aandacht. Daar gaan we mee bezig om die te proberen op te lossen natuurlijk. In de toekomst komen er ook andersoortige ouderlingen en diakenen. Daar hoort u ongetwijfeld nog meer over.
U zult het niet geloven maar er komt ook een eind aan deze dag en vergadering. Gezien de klok is dat ook wel fijn.
Hans Dorsman, scriba

50 jaar Menorah
Op 8 maart staan we in Oost stil bij het feit dat 50 jaar geleden de Menorah gereedgekomen is en in gebruik is genomen. Het was 50 jaar terug een bloeiende tijd in Drachten op het gebied van gemeenteontwikkeling en kerkenbouw. Predikanten waren niet aan te slepen. Tijdelijke accommodaties werden vervangen door grote gebouwen. Alles bruiste.
Natuurlijk brachten die groeistuipen ook pijn met zich mee. Vanuit klein en fijn moest je met anderen iets nieuws op bouwen.
Een zelfde pijn ervaar je ook nu alles minder gaat en wat je hebt opgebouwd weer kleiner wordt. 20 jaar geleden al begonnen en het zet zich versneld door.
Herdenken dat je 50 jaar geleden een kerkgebouw in gebruik mocht nemen is reden tot dankbaarheid. Veel lief en leed is er gedeeld. De lofzang is er gaande gehouden, het woord is verkondigd en de sacramenten zijn er bediend.
In het doen, daar ligt de kern van ons gemeente-zijn; zingen, bidden, leren en omzien naar elkaar. Gemeente-zijn als opdracht. Een gebouw is daar dienstbaar aan, maar geen doel op zich.
Daarom hoeft de weemoed, hij mag er zijn, niet de boventoon te voeren 8 maart. Het gebouw heet niet voor niets Menorah. Kandelaar. Lichtdrager. Daar mogen we moed uit putten als we met anderen onze opdracht verder in gaan vullen. Zondag 8 maart zingen we daarom een lied van hoop en met een opdracht.
“Steek een kaars aan tegen het duister,
als een teken in een bange tijd,
(om)dat ons leven niet in wanhoop eindigt
(om)dat de vrede sterker is dan strijd.”
Jan van der Leij
Voorzitter deelgebied Oost

Menorah. Een dichterlijke ontboezeming
Na de opening van de Menorah in 1970 werd er een gedicht ingestuurd bij de Friese Kerkbode, een acrostichon of naamvers, waarbij de beginletters samen de woorden Menorah, kandelaar, lichtdrager vormen.

"De nieuwe kerk, met name Menorah":
M et de Heer hier in ons midden,
e nkel en alleen met Hem
n amen wij in stil aanbidden,
o ver dit geschenk van Hem.
r uwe stenen bij het doopvont
a ls een spuitende fontein,
h oor de stemmen van de
k ind'ren, groot en klein,
a andacht vraagt het zingen,
n u w 'hier samen zijn,
d an de schaal en ook de beker
e en broeder droeg ze door de kerk,
l ater hoort men orgelklanken,
a anzwellend tot 't volle werk.
a an het einde kwam de
r ondgang door de kerk.
l angs foyer en jeugdsoos
i nteressant is ook dit werk
c entrum van de Wiken/Venen
h eeft nu weer een steunpilaar
t elkens als de klok gaat luiden
d raagt ze d'invitatie uit
r oept ons allen samen daar
a llen, die hier straks gaan kerken
g aan er dan met vreugde heen
e n je hoeft niet meer te zoeken,
r uimte genoeg voor iedereen!

 

Verslag Kleine Kerkenraad op 16 januari 2020
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Ex. 25: 1-9 en geeft daar enige uitleg bij. Daarna gaat hij ons voor in gebed. De Pastorale Raad wordt hartelijk welkom geheten. Zij zijn bij ons te gast. Jan van der Leij, de voorzitter, spreekt zijn waardering uit voor de PR. We staan een open gesprek voor. Ieder mag zijn mening zeggen en vragen stellen. We zoeken nog een jeugdouderling. De hoofdcontactpersonen zijn compleet. Bij de contactpersonen zijn een paar vacatures. Jellie vertelt wat ze meegemaakt heeft bij “Er op uit” Er zijn heel veel goede ideeën uit gekomen. Er waren er wel 60 personen aanwezig en iedereen was heel enthousiast. Ze komen uit heel Drachten. Uit elke kerk is een vrijwilliger in de werkgroep. Heel leuk.
Het enthousiasme zit ook in de PR. 75+ wordt nog goed bezocht. De tafelgesprekken moeten nog beginnen. Iedereen krijgt een uitnodiging. Jan leest even de informatie voor van Arie Jansen. Jan nodigt de PR uit zeker optimaal mee te doen en je wensen en ideeën te delen in Groot Drachten. Warrenhoven, Suderhiem en de Lauwers komen onder de zorg van Anne Henk. Dat is een groot gebied met ouderen. Pittig. Er wordt nog gekeken naar de structuur van de tehuizen. Anne Henk krijgt er zo goed als zeker veel begrafenissen bij. Wijk Oost heeft de minste adressen, is het kleinst. Door de vele begrafenissen is zo langzamerhand de rek er bij de predikanten uit.
Ouderlingen bij de erediensten. Hoe gaat dat? Wel goed eigenlijk. Het voorstel dat de ambtsdragers mee zouden gaan met de dominee komt nog op de AK aan de orde. Daar worden nieuwe afspraken over gemaakt. Als groep functioneren we plezierig. De sfeer is goed. We delen het nodige, we hebben plezier. We moeten soms oppassen dat het niet te gezellig wordt. Daar krijg je energie uit. In de toekomst zijn er allerlei avonden waarop we allerlei mensen gaan leren kennen. Dat is goed.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en zegt dat hij heel blij is met hoe het Pastoraat functioneert. Dan is er tijd voor een bakje koffie, waarna we de draad weer oppakken.
De Vrijwilligersavond, 31 januari 2020 komt eraan. De commissie is van start gegaan. ’t Lijkt goed.
Menorah 50 jaar: De datum is 4 maart. Op zondag 8 maart 2020 besteden we in een speciale dienst daar aandacht aan. De commissie is van start gegaan. Alle ambtsdragers zijn voor de dienst uitgenodigd.
De Wikensafari: Georganiseerd door Súnenz. 18 april is het zover. Een groep die door de wijk trekt doet verschillende kerkgebouwen aan. We zorgen voor koffie en thee in de Menorah. We denken aan een folder, wat muziek. Het is voor iedereen die betrokken is bij Kerk en Welzijn. Jan van der Leij gaat de vergadering bezoeken. Daarna weten we meer. Collecte Kerstnachtdienst: Wat is de bestemming? Je mag zelf bepalen waar de collecte naar toe gaat. Die collecte had dan wel aangemeld moeten worden. Dat pad is niet gevolgd. Collecte bij Kerstnachtdienst moet standaard worden. Dat wordt meegenomen naar CvK. Ons voorstel is deze opbrengst toe te voegen aan de Eindejaarsbijdrage.
De koster: Mieneke gaat door tot 1 juni 2020. En wat daarna? Daarna wordt het onzeker. Met vrijwilligers zullen we het op moeten pakken. Het ligt eraan hoe snel de kerk verkocht wordt. In maart gaan we starten met denken over hoe we verder gaan. We horen van het college wanneer begonnen wordt met de verkoop van de Menorah.
De nieuw ingekomenen nodigen we 26 januari om 09.45 uur uit in de Menorah. Vooraf aan de kerkdienst is er gelegenheid even met elkaar te praten.
Ontwikkelingen rond Voort Varend Verder: Er is informeel voorzittersoverleg op vrijdag. Wijk Noord zou PR en communicatie bij elkaar roepen. Het lijkt met of dat gestart wordt als Noord activiteit. Chris heeft daarop gereageerd.. Het begin is vanuit PGD.
Evaluatie: Diensten tot nu toe. Positieve reacties. Mooie vesper. Voorlopig handhaven we de begintijd van 15.30 uur voor de vesper. De speciale dienst van 5 januari: Veel staan, volle dienst, liep verder goed. Veel PR.
Eindrapportage begrotingen budgetten. Wijkbudget komt uit op €0. Er zijn budgetten waarin wat ruimte zit. Als het jaar is afgesloten komt er een uitdraai. Dit blijft op de agenda staan i.v.m. budgetten. De bazaarcommissie mag weer goede doelen bedenken voor de opbrengst van de bazaar. In ieder geval blijven onze vaste doelen Ondersteuning werkgroep AZC en Voedselbank gehandhaafd Bloemen van West staan in de Oase, van Oost staan ze in Zuid. Er geven mensen zich op om bloemen te bezorgen. Daar mogen nog wel wat namen bij.
Kerstpakketten 32 bomvolle dozen. Er waren genoeg adressen waar ze gebracht konden worden. Voor komend jaar wordt nog bekeken hoe en wat er gedaan wordt. 7 februari is er een etentje in de Oase voor Friesland voor Rwanda. Informatie via Geandewei en M4 en de beamer.
Commissie Eredienst: Volgende week is er een vergadering. We denken aan een viering rondom kinderen die vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte overleden zijn. In december 2020. De vorm wordt nog gezocht.
Werkgroep vieringen. Hans de Jong, Peter Smilde en Anne Henk Boschma gaan deze werkgroep trekken. De communicatie met de Kindernevendienst is niet helemaal goed verlopen. Volgende week is daar een vergadering met ze over.
Overleg met GKv gaat ook weer beginnen. We bezinnen ons nog over wat we samen kunnen doen. Nog een nieuwtje: Marieke van Heeringen wordt koster van de Zuiderkerk. Zaterdag komt het AZC weer op bezoek. Marieke sluit met ons de vergadering door het voorlezen van psalm 4.
Hans Dorsman, scriba

Pastorale vespers met gedenken
Vanaf 1 januari gaat er in Drachten veel veranderen. Wij vormen samen één Protestantse Gemeente. Dat betekent ook veel voor onze wijk. Op de gemeenteavond is daar ook uitgebreid over gesproken. In Oost hebben wij de gewoonte om bij het overlijden van een gemeentelid een steentje in de gedachtenisschaal te leggen. Dit is voor velen een dierbaar gebruik dat men niet graag wil missen.
In de kerkenraad hebben wij gezocht naar een mogelijkheid om dit te kunnen handhaven en ook om te kunnen blijven bouwen aan de onderlinge verbondenheid. Daarom willen wij één keer in de maand een “pastorale vesper” houden (zoals wijk West ook eens in de maand een moment van ontmoeting heeft).
In deze korte viering om 15.30 uur in de Menorah worden ook de steentjes met de namen van de overleden gemeenteleden in de gedachtenisschaal gelegd. De viering zal maximaal een half uur duren. Inloop vanaf 15.00 uur.
Na de vesper is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Zo hopen wij de onderlinge verbondenheid vast te kunnen houden.
Wij gaan dit eerst voor een half jaar proberen en dan evalueren.
Hieronder ziet u een lijstje van de volgende vespers. Dan kunt u, als u dat wilt, de data op de kalender of in de agenda zetten.
16 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei, 21 juni, 16 augustus
Ik hoop dat dit voorziet in het verlangen naar betrokkenheid bij elkaar.
Namens de kerkenraad,
Ds. Anne Henk Boschma

Verslag van de Grote Kerkenraadsvergadering op 28 november 2019
De voorzitter Jan van der Leij opent de vergadering. Mattheus 5: 38-42, een stukje uit de Bergrede. Hij laat ons als gebed een filmpje zien van Sela. Voor de rondvraag meldt zich Hans met de vraag over de vrijwilligersavond en Arjan met een vraag over VOG.
De notulen van de Gemeenteavond van 19 september 2019 worden besproken. Jan merkt op dat Nanke nog herbevestigd moet worden. Dat gaan we regelen. Daarna worden de notulen goed gekeurd en Atze wordt bedankt voor het maken van de notulen.
Na de koffie, die al snel komt omdat we in het punt na de koffie niet gestoord willen worden, Het voorgenomen besluit wordt besproken. Een paar kernpunten gaan we na. Pastoraat. Er komen vijf deelgebieden. Noord-West, Noord-Oost, West, Zuid en Oost. Er zijn drie vierplekken. Er is dus geen enkele wijk meer die een eigen kerk heeft. De vijf predikanten rouleren op de vierplekken. De wijkkerkraden worden opgeheven. Er worden werkgroepen ingesteld. Elk deelgebied heeft een ‘afstemmingsorgaan’ .Per 1 januari 2020 wordt het voorgenomen besluitdoor de AK omgezet in een definitief besluit. Vanaf 1 januari 2020 is er een inwerkperiode (implementatie) van een half jaar. De organisatie is Grote kerkenraad (min of meer) alle ambtsdragers, Kleine Kerkenraad-18 leden en moderamen bestaande uit Voorzitter, Scriba, lid CVK, afvaardiging Diaconie en Dominee. Het afstemmingsorgaan coördineert de activiteiten, maakt geen beleid en is ook geen kerkenraad. Als er een predikant vertrekt, dan wordt ie zo goed als zeker niet meer vervangen. We hebben volgend jaar een tekort van € 93.000,-. Na verkoop van De Arke komt de begroting nog niet uit. Bezuinigen is dus nog steeds nodig. Een ruime meerderheid stemt in met de beslissing om het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit. Hoe verder? Ministerie predikanten, kerkelijk werkers. Opzetten organisatie, samenwerking afstemmingsorganen, instelling werkgroepen Moderamen heeft een lijstje met punten gemaakt die op korte termijn afgewerkt moeten worden. Bloemen wie brengt ze, kerkraad en diensten, liturgisch bloemstuk, afkondiging overlijden, het steentje, vesper met gedenken, oppas en kinderhoek, beamerdienst, kindernevendienst, koffiedrinken, hulpkosters, EHBO/BHV, Pastorale brief. Elk deelgebied kan een steunpunt inrichten. Een vast punt in de wijk waar de gemeenschap elkaar weer ontmoet. Daarin moeten we investeren. Dat is ons recht op eigenheid. Een gemeenteavond voor heel Drachten om elkaar te ontmoeten. Diaconie wil het avondmaal wel organiseren. Daarover zal overleg moeten komen met andere diaconieën. De viering van Het Avondmaal is aan de dominee, de organisatie is aan de diaconie. Predikanten ruimte voor speciale groepen, 50+, 40+, 30+,20+? Kan komen in de toekomst.
Rondvraag: Hans coördineert de vrijwilligersavond.
VOG (verklaring van goed gedrag) is er een vertrouwenspersoon? We gaan nog bekijken hoe dit allemaal moet.
En hiermee komt een geslaagde vergadering tot een eind. We gaan ervoor.
Hans Dorsman, scriba

Verslag Kleine Kerkenraad van 17 oktober
Jan v.d. Leij opent de vergadering met het lezen van Prediker 11 vers 1-7 en gaat ons voor in gebed.
De organisten zijn op bezoek. Ze proberen de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Wat muziek betreft zie je naast het orgel ook het gebruik van de piano in de diensten verschijnen. Daarnaast wordt soms een lied gezongen via YouTube. Hoe het in de toekomst komt met de organisten is nog niet duidelijk. We moeten maar eens een keer bij elkaar komen om daar over te praten. Die taak nemen de organisten mee.
Wat kerkenraad betreft missen we nog een jeugdouderling. We zijn wel mensen gevraagd, maar er is nog geen resultaat. Op het ogenblijk ligt dit even stil.
Wat VVV betreft zijn de voorzitters en de predikanten in twee aparte commissies bij elkaar gaan zitten. Op één A-viertje zijn hoofdlijnen uitgezet en het preekrooster 2020 is klaar. Alleen moet nog besloten worden waar precies de derde preekplek komt.
De eerste helft van 2020 blijft de wijkkerkenraad nog gewoon functioneren, daarna wordt de centrale kerkenraad geïnstalleerd en blijven we wel contact houden met pastoraat en diaconaat e.d. maar zijn we geen wijkkerkenraad meer. De eerste helft van 2020 is een soort inwerkperiode.
Als het zo groot wordt, is het belangrijk verbonden te blijven met de mensen uit de wijk. Daarom komt er juist nu weer een nieuwe wijkgids uit. Als u daar niet in wilt staan, moet u dat van tevoren opgeven.
Het MenorAviertje bevat nu nog informatie van drie wijken. Na 1 januari 2020 wordt dat een Pastorale Brief Oost met alleen nieuws uit Oost erin. De verspreiding gaat via e-mail, dus geeft u nu al vast op. Dan weet u zeker dat u hem krijgt. Via de website is in verband met de privacy een aangepaste en toegestane versie te lezen. Er worden op de drie vierplekken ook wel stapeltjes neer gelegd, maar ze worden niet meer uitgereikt. Een mailtje kan naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Gedachtenisdienst blijft natuurlijk ook. De steentjes vinden we ook heel waardevol. In de Pastorale Raad gaat men kijken hoe we dat in de nieuwe situatie het best kunnen organiseren.
Vrijwilligersavond. Heel belangrijk. Gaan we dit keer alleen met Oost doen en wel op 31 januari 2020. Deze datum kunt u alvast noteren. We weten ook al dat het gezellig en voedzaam wordt, maar verder kan ik nog niets verklappen. O, ja, het wordt u aangeboden, dus het kost u niets. U hoort in de toekomst hier meer over.
Het Kerstfeest voor de kinderen vieren we dit jaar niet apart met de kerk. De school, Het Mozaïek, viert Kerstfeest in de kerk en dan zou het dubbel op zijn.
Aanstaande 24 november 2019 vieren we weer de Gedachtenisdienst. De uitnodigingen zijn de deur uit. Het belooft weer een goede en mooie dienst te worden.
Een laatste onderwerp is het Pastorale steunpunt in de Menorah. We gaan ons erop bezinnen hoe we dat gaan inrichten. We bespreken nog de Startzondag en de bevestigingszondag. Lovende woorden voor de goede organisatie en het soepele verloop van de Startzondag. Ook wel wat vraagtekens bij de liederen en het bandje.
We zijn nog steeds blij met de mooie manier waarop de ambtsdragers bij ons bevestigd worden.
Voor de eindejaarscollecte hebben we een mooi doel bedacht: De opbrengst besteden we aan samenbindende activiteiten voor de wijk.
Ontmoetingsbijeenkomsten worden per sectie gehouden (huiskamergesprekken) verdeeld over het jaar.
Het Heilig Avondmaal gaat oorspronkelijk uit van de Diaconie. Daar willen we het weer bij onderbrengen. Zij organiseren het Heilig Avondmaal voortaan.
Verder kan ik vermelden dat de 25+ groep weer gestart is en dat geldt ook voor de groep Kunst in de Kerk.
En dan is een behoorlijk intensieve vergadering ten einde.
Hans Dorsman, scriba

De Bahama’s
Ons gemeentelid Alies Doedens werkt en woont op dit moment op de Bahama’s. Zij heeft daar die vreselijke orkaan meegemaakt, waardoor mensen zijn omgekomen en veel is verwoest. Het eiland waar zij woont is niet het heftigst getroffen en met haar gaat het naar omstandigheden goed. Het is aangrijpend om te zien hoe mensen op sommigen eilanden van de Bahama’s door de diepte moeten gaan. Alies is daar lid van een kerk die hulp verleent aan de slachtoffers en helpt bij de wederopbouw. Zij heeft ook een mail geschreven naar haar ‘thuisgemeente’, wijk Oost, waarin zij vraagt of wij als gemeente het werk van de kerk daar willen steunen bij de hulp aan de mensen die getroffen zijn. Daar willen wij als gemeente van harte een bijdrage aan leveren.
Wij hebben in de Kleine Kerkenraad besloten om € 2.500,- uit de Bazaargelden beschikbaar te stellen voor hulp aan de Bahama’s. Zo willen wij onze betrokkenheid delen met de bevolking van de Bahama’s en Alies steunen in haar verbondenheid bij de mensen daar.
Namens de Kleine Kerkenraad,
Ds. Anne Henk Boschma

19 september 2019 Grote Kerkenraad
Dit is altijd een ‘gezellige vergadering’. Alle vergaderingen zijn bij ons in Oost gezellig, maar deze is heel bijzonder, want we maken kennis met de nieuwe ambtsdragers en zwaaien de ‘oudjes’ uit. Als ik zo aan het begin van de vergadering rondkijk, denk ik: Wat een rijkdom. Een zaal vol vrijwilligers. En het is ook nog een aardige groep mensen. We beginnen met een viering door ds. Boschma. Een moment van bezinning. Daar beginnen we een Grote Kerken-raadsvergadering altijd mee. Dan beginnen we aan de agenda.
Ds. Anne Henk Boschma vertelt eerst even hoe het met hem is. Na een kleine ingreep op 30 september lijkt het hem wel goed te zullen gaan.
Dan bespreken we het onderwerp: de kerk Menorah.
Hoe gaat dat na 1 januari 2020? Het wordt zo goed als zeker een steunpunt in de wijk. Dat betekent dat we er nog wel gebruik van kunnen maken. Bijzondere diensten zoals Kind-school-gezinsdienst en Gedachteniszondag worden nog in deze kerk gehouden zolang er nog geen sprake is van verkoop. De koster gaat 28 januari 2020 met pensioen. Maar het CVK (Commissie van Kerkrentmeesters) buigt zich over het verlengen van het contract.
Wijkfonds Oost, de pot die steeds gevuld wordt door de bazaar. Afspraken over de besteding van het geld gingen altijd in goed overleg tussen bazaarcommissie en de kerkenraad. Voor de toekomst willen we afspraken maken over de besteding van het geld. Dit om te voorkomen dat het geld dadelijk verdwijnt in de grote pot van één PGDrachten. Iedereen kan zich in dit voorstel vinden. De pot is aardig gevuld. In verband met VVV is men voorzichtig geweest met uitgeven.
Hoe is de ontwikkeling van VVV? Een lang verhaal doe ik maar in het kort. In de Algemene Kerkenraad hebben we gekozen voor: Wij gaan voor één PG Drachten met één kerkenraad met de hoofd-vierplaats de Oase, daarnaast is er een dienst in de Zuiderkerk, en ook de Grote Kerk en de Schakel zijn vierplaatsen (die wij ook voor het geheel mogen benutten). In de diensten functioneren wij als één gemeente, maar in de verdere organisatie van pastoraat en andere activiteiten acteren wij “wijk gebonden”. Zo is er ruimte voor eenheid en verscheidenheid/eigenheid. De predikanten rouleren over de verschillende diensten.
We bespreken daarna de volgende vragen en opmerkingen: De vraag wordt gesteld waarom de AK geen acties houdt om meer geld op de plank te krijgen. De brandveiligheid van de Zuiderkerk wordt ter discussie gesteld. De stroperigheid van de besluitvorming van de AK komt aan de orde. De notulen van de vorige Grote Kerkenraad worden besproken. Daar zijn geen op- of aanmerkingen over. Na de pauze komt het nog gezelliger gedeelte. De nieuwe, verlengende en vertrekkende ambtsdragers worden begroet, versterkt en bedankt. De namen staan in Geandewei. Iedereen krijgt een hartelijk applaus. Hierna sluit Jan van der Leij de vergadering met gebed.
Hans Dorsman
scriba

Ambtsdragers
In de komende bevestigingsdienst op 22 september worden ambtsdragers bevestigd, herbevestigd en bedankt. Het is mooi dat Drachten Oost nog steeds een flinke club mensen heeft die mee wil denken en doen. Ook dit jaar is het weer gelukt nieuwe ambtsdragers aan te trekken.

Bevestiging ambtsdragers
Als nieuwe ambtsdragers worden bevestigd:
Jan Bult, voorzitter van de Diaconale Raad
Fokje Hovius, ouderling
Bert de Ruiter, ouderling
Arjan Boven, diaken
De ambtsdragers die herbevestigd worden zijn:
Marieke van Heeringen, ouderling, voorzitter Pastorale Raad, CVK-lid personeelszaken.
Pieter de Jong, ouderling, vertegenwoordiger commissie Eredienst
Aleid Bouma, ouderling, secretaris Pastorale Raad
Jan Steegstra, diaken, secretaris Diaconale Raad
Nanke van Gelderen, ouderling
Henk Laanstra, ouderling.
Er zijn ook ambtsdragers die stoppen met hun taak:
Jan Holwerda, diaken voorzitter Diaconale Raad
Haaie de Roos, diaken
Rob Schutter, diaken
Hans Bouma, ouderling scriba A.K.
Aaldert Koster, ouderling
Arjan Boven, jeugdouderling.

Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht over bovenstaande personen die bevestigd of herbevestigd worden, kunnen we 22 september 2019 overgaan tot de bevestiging.
Hans Dorsman, scriba

Grote Kerkenraadsvergadering op 13 juni 2019
Op deze avond is ds. W. Beekman van de Classis op bezoek. We doen op zijn verzoek eerst een voorstelrondje Daarna vertelt hij iets over zichzelf en de Classis Er zijn tegenwoordig 11 classispredikanten. Classis Friesland heeft 1 classispredikant. Hij is voor de hele provincie. In andere provincies is dat soms anders. Niet iedere gemeente is vertegenwoordigd in de classis. Het contact met classis is directer. 1x per 4 of 5 jaar brengt hij bezoek aan de kerkenraad. Hij heeft ongeveer tussen de 200 en 250 gemeenten om te bezoeken. Dat houdt in dat hij ongeveer 50 gemeenten per jaar probeert te bezoeken. Als hij zich met een bijbels figuur wil vergelijken dan komt hij uit bij Barnabas. Barnabas gaat de gemeenten langs om te vragen hoe het met hen gaat. Zo’n figuur is hij ook. Hij komt langs om te vragen hoe het hier in Drachten Oost gaat. Reguliere visitatie is er niet meer. Zijn eerste vraag is dan ook “Wat gaat goed, waar bent u blij mee?” De punten die genoemd zijn geef ik hierna weer. Je mag jezelf zijn. Het is een goed werkbare gemeente. Er zijn altijd mensen die wel iets willen doen. Er is een goede structuur Pastoraat, diaconie, hoofdcontactpersonen, contactpersonen. Grootste gedeelte van de gemeente wordt bereikt. Positieve feedback vanuit de gemeente. Veel omkijken naar, leven mee met elkaar. We hebben een goede predikant, maar ons kosters echtpaar is ook geweldig. Dat mag best eens een keer gezegd worden. Er is oprechte betrokkenheid, alles kan, je kunt altijd terecht. Het is een laagdrempelige kerk. Dominee is authentiek, toegankelijk, hij staat dicht bij de mensen. Hij gaat veel op bezoek. Let op jezelf. Anne Henk! Dominee noemt het de mooiste wijk van Drachten. Er is veel vrijheid. Je krijgt de ruimte om jezelf te zijn. Er is een goed vergaderklimaat. De vergaderingen zijn gezellig. We beginnen meestal op de Grote Kerkenraad met een bezinningsmoment. Op de KK wordt voor het 1e half uur een groep uitgenodigd. De school komt 1x per jaar langs om te praten. Op de GK moet soms beslissingen genomen worden over belangrijke onderwerpen. Dan is er koffie. Daarna komt de vraag: Heeft u ook zorgen? Dat hebben we.
Hoe komt het nu straks? Ons gemeentezijn kunnen we dat in stand houden., Waar gaan we onze diensten houden en hoe komen de mensen daar die niet meer zo mobiel zijn. We weten niet hoe het precies wordt. De onduidelijkheid duurt te lang. Niet iedere wijk functioneert optimaal. Hebben alle wijken hetzelfde doel voor ogen? Eerste jaren blijft de structuur zoals die nu is gehandhaafd blijft. ER IS NOG VEEL ONDUIDELIJKHEID De winst die we zien is dat we waarschijnlijk weer een pluriforme gemeente worden voor alle leeftijden. Er komt dan één kerkenraad met verschillende vierplekken.
Het houdt ons wel bezig, maar we gaan gewoon door. We gaan ook nog een feestje vieren.
Houd elkaar vast. Gemeenschap vindt men belangrijker dan kerkgebouw.
Ds. Beekman sluit dit gedeelte met gebed. Na een hapje en een drankje zetten we de vergadering vrolijk voort. U kunt dit opvatten zoals u wilt. De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
VVV bijpraten. Voorstel ZAM-vergadering is opnieuw geformuleerd door Anne Henk Boschma. De Pastorale Raad is volgend jaar weer compleet. Diaconie is nog zoekende. Er is ook nog een vacature voor jeugdouderling. Mandatering moderamen tijdens de vakantie. Iedereen akkoord. Dat wil zeggen dat het moderamen zelfstandig beslissingen mag nemen in de vakantietijd als dat nodig is. Zondag iedereen welkom op Avondmaal. Het vergaderschema 2019/2020 wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen meer. Jan sluit de vergadering met een gebed dat staat op blz. 1329 van het liedboek en wenst iedereen wel thuis en een goede vakantie.
H.Dorsman, scriba

Kerkenraadsvergadering 11 april 2019
Vandaag zijn de mensen van de communicatiegroep aanwezig. Belangrijke mensen, ze zorgen voor het schriftelijk of beeldende contact met de gemeente. Daar merkt u iets van als u het MenorAviertje leest, en blik werpt op MenorAgenda, naar de beamer kijkt, de webpagina opzoekt, door de wijkgids bladert of naar de kerkdienst luistert via internet. Een grote groep mensen houdt zich met deze zaken bezig. En die doen dat uitstekend!!! Blijven we een wijkgids uitgeven? Komt er een wijkgids over heel Drachten? Hoe zit het met de wet op de privacy? Je zou kunnen beginnen met een uitgeklede versie. Twee wijken zijn er niet mee bekend. Allemaal vragen die van belang zijn bij het werken naar Nieuw Zuid. We besluiten voorlopig door te gaan. MenorAviertje. Het loopt goed. ZAM-zondagsdienstbrief. West doet pastoraal nog niet mee. Systeem West is een heel goed systeem. Daar moeten we nog eens naar kijken. Er is nog geen overleg met West en Zuid geweest over de nieuwsbrieven. Dat moet nog wel.
Het beamerteam krijgt soms wel erg veel vragen naar het plaatsen van dia’s. Tot nu toe plaatsten we verzoeken van de eigen kerk en van andere kerken als het van algemeen belang is. Toch moeten we dit in de hand proberen te houden. Verzoeken gaan via de scriba, die zijn fiat er al of niet aan geeft. Alles wat binnenkomt bij de webmaster wordt op de website geplaatst.
Bij Geandewei komt men wat redacteuren tekort. Dat probleem moet opgelost worden via de Algemene Kerkenraad. Voortaan kan Geandewei ook digitaal gelezen worden. We spreken onze bewondering uit voor hetgeen door deze groep gedaan wordt. Dan is er koffie.
We bezinnen ons op het proces zoals we dat nu lopen om te komen tot ‘Nieuw Zuid’. Er zijn ontwikkelingen die ons verontrusten. We bespreken alles grondig en besluiten een en ander op papier te zetten en op de volgende ZAM-vergadering te bespreken om te horen hoe Zuid en West de ontwikkelingen ervaren.
We vinden het belangrijk dat er een Jeugdwerker komt, dat is nodig. De dominees gaan niet de jeugd apart begeleiden, zij zijn druk genoeg. Kerst Ruiter gaat een voorstel schrijven voor de AK.
Besteding Menorahfonds gaan we zeker vastleggen zodat we in de toekomst daar ook over kunnen beslissen en het niet toegevoegd wordt aan de grote pot.
Toen ds. Anne Henk Boschma net bij ons was, was hij 25 jaar predikant. Op zijn verzoek is daar toen niets aan gedaan. Maar op 9 juli 2019 is hij precies 30 jaar dominee, 7 juli willen we een feestelijke dienst houden. Daar hoort u nog meer over. Met dit feestelijke bericht besluiten we de vergadering.
Hans Dorsman,
scriba Drachten Oost

Goede doelen van de Bazaar van de Menorah
De kerkenraad en de gemeente van Drachten-Oost hebben bericht ontvangen van de organisaties die een diaconale gift hebben ontvangen uit het fonds van de jaarlijkse Grote Bazaar van de Menorah.
De organisaties spreken hun dank uit naar de kerkenraad en de gemeente voor deze gift ter ondersteuning van deze belangrijke sociale-en maatschappelijke activiteiten voor mensen, dichtbij en veraf.
De kerk moet midden in de samenleving staan en daar direct en zichtbaar bij betrokken zijn.

Gemeenteavond wijkgemeente Oost Menorah, 21 maart 2019
Deze avond openen we met een viering geleid door ds. Anne Henk Boschma.
Daarna heet de voorzitter Jan van der Leij iedereen van harte welkom, in het bijzonder vertegenwoordigers uit de wijken Zuid en West.
Hij vestigt nog de aandacht op de afgelopen bazaar met zijn geweldige opbrengst. Dit wordt bevestigd door de aanwezigen met een hartelijk applaus. Na de informatie over de Eindejaar bijdrage en de Aktie Kerkbalans neemt de voorzitter ons mee met zijn gedachten over VVV (Voort Varend Verder). Iedereen krijgt een document waar informatie opstaat en vragen. Voor de pauze bespreken we de info, na de pauze gaan we naar de beantwoording van de vragen.
Het moderamen heeft op dinsdag 5 maart 2019 gesproken met de ambtsdragers, pastorale bezoekers, hoofdcontactpersonen, en contactpersonen in de Menorah. We hebben gesproken over Voort Varend Verder en dan met name vanuit de huidige ervaringen, hun ervaringen. Ik denk dat we in totaal met een kleine negentig personen waren in twee groepen. Wat daaruit gekomen wil ik met u bespreken.
Ik schrijf het maar op zoals de mensen geantwoord hebben.
1. Pastoraat en diaconaat.
Bent u het er mee eens dat pastoraat en diaconaat het beste per deelgebied kan worden georganiseerd? Ieder deelgebied op zijn eigen wijze. Dat daar op den duur een zekere mate van gelijkvormigheid tussen de wijken gaat ontstaan is prima, maar dan wel op een natuurlijke manier.
Antwoord:
Ik onderschrijf het verhaal. Het staat dicht bij de gemeente. Zoals het nu werkt, gaat het goed. Je moet hier nog een poosje mee doorgaan. Gaat dat werken in een Zuiderwijk? Iedere wijk heeft zijn eigen vorm van pastoraat/diaconaat en daar moet je nog een poosje mee doorgaan. Blijft de wijkgids? Het is een heel handige gids. Ik vind dat ie door moet gaan. We missen de wijk Noord in dit verhaal. Diaconie en jeugdwerk doen al dingen Drachten-Breed. Diaconie was in het verleden één. Toen het aantal kerken toenam zijn de diaconieën gesplitst.
2. Steunpunt
Mijn vraag aan u is:
Onderschrijft u dat er activiteiten zijn die zo wijk gebonden zijn en dat zij dan ook in de wijk gehouden moeten worden. Heeft u voorbeelden. En vooral waarom.
Antwoord:
We kunnen toch ook een ruimte bij de Zuiderkerk vragen voor zo’n activiteit. Voor ouderen is de Zuiderkerk ‘te ver’. Wijk-gebonden ochtenden kan toch ook in de Zuiderkerk. Wanneer gaat dit alles in? Dat weten we niet. Sommigen zeggen direct maar, anderen zeggen zo lang als het gebouw staat moet je het gebruiken. Als de kerk nog niet verkocht is, kun je het toch gebruiken. Kost dat veel? Een leeg gebouw is kwetsbaar (vocht, vandalisme) en op den duur moet je de schade vergoeden. Is er overleg met de Hoeksteen over samenwerking? Kunnen we overleggen met de Friese Poort? Als De Arke en de Menorah verkocht zijn, dan is er toch wel kapitaal. Kun je de Menorah nog gebruiken als steunpunt zolang het open staat? Kun je de kerk verkopen aan een projectontwikkelaar, de grond behouden waar je dan weer opbrengsten van hebt? Voor het koor moet een oplossing gezocht worden door het koor. We kunnen geen tijdopgave geven wanneer een en ander zal plaats vinden.
3. Vieringen
Mijn vraag aan u is:
En ik deel die vraag op in twee delen:
a. Wat vindt u bijzondere vieringen en wat gewone vieringen.
Antwoord:
a. KSG-diensten zijn regio gebonden. Gedachtenisdiensten ook. Doopdienst. Moeten er vaker KSG-diensten komen? Dat lijkt ons niet de bedoeling. Kerstnachtdienst is misschien ook een dienst voor in de eigen wijk/kerk.
b. We moeten niet alles gescheiden willen doen. We moeten naar één gemeente in de Zuiderkerk. Naast de speciale diensten die hiervoor genoemd zijn, moeten we gewoon in de Zuiderkerk gaan kerken en daar gaan werken aan een nieuwe gemeente. De bedoeling is één PG Drachten met 4 kerkgebouwen. De Oase, de Zuiderkerk, de Grote Kerk en de Schakel.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.
Rondvraag:
Maart 2020 bestaat de Menorah 50 jaar. Dat gaan we toch zeker wel vieren?
We sluiten de avond samen af met het zingen van gezang 479I 1 en 4. Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.
Hans Dorsman, scriba

De bazaar 20 jaar
Wat een geweldige happening was het weer,

de Menorah bazaar, al voor de twintigste keer!
Onze bazaar, dat is werkelijk een fenomeen,
Want er is altijd wel iets te koop voor iedereen.
En ook het Rad van Fortuin, niet te vergeten,
je kon bijvoorbeeld taarten winnen om te eten,
maar ook goederen, worsten en wijn in een fles;
Ja, het Rad is altijd weer een groot succes!
En dan de saamhorigheid van alle mensen,
dat is wat iedere gemeente zich zou wensen!
Want veel vrijwilligers waren weer ‘warber’ dit jaar,
wel meer dan 100, en dat zijn nogal een paar!
Samen hebben we zo een prachtig bedrag gescoord,
bijna € 8.400, ’t is fantastisch, in één woord!!
Omdat een gedeelte naar enkele goede doelen gaat,
doen we met zijn allen ook nog een goede daad!
De Commissie die dit hele festijn heeft uitgekiend,
heeft een welgemeend compliment dan ook dik verdiend!
Ze krijgen van de Menorah-gemeente een grote pluim;
een schouderklop, een tútsje en een hele dikke duim!

Dit schreef een onbekende dichter op het MenorAviertje afgelopen zondag. En daarmee verwoordde zij wat wij allemaal vinden: wat wás het weer een feest van een bazaar/rommelmarkt ! Wel 115 vrijwilligers hebben zich opgegeven en meegedaan aan de organisatie en de verkoping. Alleen al om die reden is het de moeite waard om zo’n bazaar te houden. Wát een enthousiasme, wát een gezelligheid, wát een gelegenheid om met elkaar te praten; kerkelijk of niet kerkelijk. Een pastoraal moment, dat is de bazaar zeker ook!
Een groot deel van de opbrengst gaat dit jaar naar vier goede doelen:
1. Het Project Bozies. Dit is een project in Roemenië van leerlingen en docenten van het Liudger College. U kunt hier elders in deze Geandewei over lezen.
2. Vier tiny houses. Bij het Sociaal Pension aan de Stationsweg zullen binnenkort vier van die huisjes worden gerealiseerd. Doel: uitbreiding van het aanbod voor daklozen in Smallingerland. Ze krijgen een bedrag van de bazaaropbrengst voor de inrichting, maar ze hebben ook vóór de bazaar begon gebruiksgoederen mogen uitzoeken.
3. De voedselbank in Drachten krijgt als derde een bedrag aan geld voor hun goede werk.
4. De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers. Deze werkgroep van o.a. ds. Harm Klein Ikkink en Akke Oppewal ontvangt als vierde doel een financiële bijdrage vanuit de bazaar.

De organiserende commissie, alle vrijwilligers en allen die ruimhartig gekocht hebben: hartelijk dank!
Deze dank aan iedereen willen we onderstrepen met de bestemming van de bloemengroet deze week. Er is gekozen voor twee ‘bazaarmensen’ van het eerste uur: Janna van Wieren van de bazaarcommissie en Klaas Terpstra als vrijwilliger. De bloemen zijn hen thuisbezorgd.
En o ja, last but not least: de bazaarcommissie heeft besloten het volgend jaar wéér een bazaar te houden! Dus: u kunt weer spullen gaan sparen!
Jan van der Leij, voorzitter wijk Oost

Twee gespreksavonden over Bonhoeffer
Vorige jaar november 2018 mochten wij elkaar als gemeenten van de Hoeksteen en de Menorah ontmoeten rondom een avond over de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer (1906-1944). We deden dat door naar de film “Agent of Grace” (vertegenwoordiger van de genade) te kijken . Deze verzetsstrijder/predikant koos er bewust voor om in 1939 zijn veilig leven in de Verenigde Staten op te geven om in zijn thuisland Duitsland verzet te bieden tegen het naziregime en om juist daar samen echt kerk van Jezus Christus te zijn. Uiteindelijk werd hij, op persoonlijk bevel van Hitler, geëxecuteerd.
Zijn theologie en leven heeft veel mensen geïnspireerd en aan het denken gezet. Hij had en heeft een ongekende invloed op de kerk en de theologie. Na het bekijken van de film bleek er de behoefte meer te weten en in gesprek te gaan over de visie van Bonhoeffer; met name zijn visie op de kerk en wat het voor Bonhoeffer betekende “navolger van Christus” te zijn. Reden om twee avonden te organiseren, waar we u van harte voor uitnodigen. De leiding van deze gespreksavonden is in handen van ds. Anne Henk Boschma.

Bonhoeffer en de kerk
Datum: 7 mei 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Menorah
In 1932 hield de 26-jarige Dietrich Bonhoeffer een collegereeks over het wezen van de kerk. Hij was een beginnend predikant in een seculariserend Berlijn aan de vooravond van een bizarre tijd. Hij komt tot verrassend actuele observaties over wat er met de kerk in zo'n tijd gebeurt. En hij geeft antwoorden op de vraag wat de kerk juist nu zou moeten zijn. Kan Bonhoeffers gedachtegoed ook leiden tot een vorm van de kerk die zichtbaar en zoutend is in onze seculiere tijd? Door zijn vroege dood kon dit gedachtengoed natuurlijk geen afgeronde visie zijn.

Bonhoeffer en de navolging van Christus
Datum: 21 mei 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Menorah
In de periode waarin de nationaalsocialisten in Duitsland de dienst uitmaakten ontkwam je niet aan de vraag over de gehoorzaamheid van de burger aan de overheid. Hoever gaat deze? Aanvankelijk neemt Bonhoeffer hierover een voorzichtig standpunt in dat nauw aansluit bij de visie van Calvijn en Luther. In oorlogstijd brengt Bonhoeffer zijn gewijzigde stellingname onder woorden. Hij bezint zich op de crisis van het christendom en hij zoekt het antwoord opnieuw in de richting van gemeenschap met Christus en solidariteit met de lijdenden. Is God relevant middenin het leven, ook voor moderne mensen die zelf de koers van hun leven uit kunnen/willen stippelen?

Voor de voorbereiding en afstemming van de avonden is het gewenst dat u zich opgeeft bij:
Jan van der Leij
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 866 918 97

Kerkenraad Oost
Verslag gesprek sectieteams en moderamen-Oost
Gesprek van het moderamen met de ambtsdragers, pastorale bezoekers, hoofd-contactpersonen, en contactpersonen heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 maart 2019 in de Menorah.
Nu we steeds een stapje verder moeten zetten, vinden we het als moderamen goed regelmatig te overleggen met bovenstaande groep. De gemeente komt natuurlijk ook nog aan de beurt. Zo willen we samen verdergaan. Wat is daar nou uitgekomen?
Wat kerkdiensten/vieringen betreft zijn er twee stromingen. Een deel zegt: Niet langzaamaan, maar in één keer overgaan. Opmerkingen daarover zijn, ik citeer: Als je alles wilt vasthouden, verlies je alles. En ook: Je moet eerst je handen vrij hebben om iets anders vast te kunnen pakken. En: Als je vaker komt zie je vanzelf bekende gezichten.
Een ander deel zegt dat het niet te snel moet. Daar komt de angst naar voren voor versnippering en het uiteenvallen voor de hechte gemeenschap van Oost. Je ziet dat de meningen daarover niet eensluidend zijn. Dat mag, het is goed van elkaar te horen hoe we er over denken. Het is duidelijk dat we nog niet met z’n allen tegelijk in de Zuiderkerk kunnen. Daarom zouden twee diensten op een zondag in de Zuiderkerk nog niet zo gek zijn. Dan kunnen de vieringen ook verschillend van karakter zijn.
We waren het met elkaar over eens dat bijvoorbeeld een Gedachtenisdienst, een Kerk-, School-, Gezinsdienst en andere speciale vieringen niet in een massale dienst van drie wijken gevierd kan worden. Dat moet in kleiner verband, in de eigen kerk of bijvoorbeeld in de Brede School, in elk geval in de eigen wijk.
Het is ook duidelijk dat iedereen heel tevreden is over de organisatie van het pastorale en diaconale werk met ouderlingen, diakenen, pastorale bezoekers, hoofdcontactpersonen en contactpersonen. Het is kleinschalig, dicht bij de mensen. Men kent elkaar. Er is duidelijkheid voor iedereen, we vormen een hechte groep. Dat is iets dat we in de nieuwe situatie mee willen nemen. Dit vinden wij belangrijk. Dit willen we vasthouden. Stel je voor dat we kerken in de Zuiderkerk, dan zou het heel goed kunnen dat er toch drie wijken/gedeeltes zijn als West, Zuid en Oost. Iedere wijk heeft zijn eigen predikant en pastoraal/diaconaal werkverband. Het werkt niet om alles op een hoop te gooien zodat ouderlingen of diakenen naar de andere kant van Drachten moeten om iemand te bezoeken. Een groot deel van de ambtsdragers haakt dan af. En dominees op afroep spreekt ons helemaal niet aan.
Vergaderingen kunnen natuurlijk wel gezamenlijk zijn. Dat kan ook een mogelijkheid zijn om elkaar te stimuleren en te bemoedigen. Dat gebeurt nu ook al. De Diaconie vergadert samen en de commissie Eredienst doet dat ook. Dat lukt prima. Misschien is in de toekomst een verdere vermenging mogelijk, afhankelijk van het aantal leden van de wijk.
Steunpunt: Er zijn een aantal activiteiten die het liefst in de wijk gehouden moeten worden. We denken bijvoorbeeld aan Menorah-Inn, ouderenmiddagen, koffieochtenden en nog een paar. Je kunt deze bezoekers niet naar een locatie in Verweggistan laten komen. Dat moet in de wijk. We denken dan aan de Brede School of De Hoeksteen. We moeten hierbij natuurlijk wel bedenken dat we ook met een bezuinigingsoperatie bezig zijn. We hebben een tekort en steunpunten huren kost ook geld.
De aanwezigen gaven aan dat in de gemeente vooral gevraagd wordt om duidelijkheid: duidelijke structuren en roosters. Ook werd de zorg uitgesproken over het welzijn en perspectief van onze koster en dominee. Als Moderamen zijn we heel blij dat iedereen zich vrij uitgesproken heeft. We hebben een mooi document om mee te nemen en we gaan dan ook voortvarend verder.
H.Dorsman, scriba


Kort verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering op 7 maart 2019
Het team van het Mozaïek is op bezoek. Het is de school uit deze wijk.
Hoe kunnen we de band in stand houden? Ook gezien het feit dat in de toekomst het kerkgebouw verkocht zal worden. We hopen dat de KSG-diensten toch door zullen gaan. Van school uit blijft ook de wens de KSG-diensten in stand te houden.
Met de ouders wordt ook gesproken over de identiteit van de school. PCBO-Smallingerland is samengegaan met meerdere schoolbesturen. Voor ouders verandert er weinig, bovenschools is de club groter geworden.
Ouders hebben soms moeite de touwtjes aan elkaar te knopen. Via de gemeente is vaak wat te regelen. Ieder kind moet natuurlijk meedoen met schoolreisje of andere activiteiten. Kinderen kunnen niet uitgesloten worden. Via het project “vakantietassen” kunnen ouders een extraatje krijgen. De school wordt gevraagd aantallen op te geven zodat ze geholpen kunnen worden. Er zijn steeds meer ouders die ondanks dat ze werk hebben toch niet het hoofd boven water kunnen houden. Daar zijn veel mensen zich niet altijd van bewust.
Wat organisatie van de school betreft is te melden dat invallers haast niet meer zijn te krijgen. Als leerkrachten ziek worden is er een probleem. De druk op de leerkrachten is soms groot. Het werk van leerkrachten is heel belangrijk. De meester of juf kan grote indruk maken op het kind. Soms duurt die indruk levenslang. Het team wordt bedankt voor het meepraten en meedenken. We houden natuurlijk contact.
Na de koffie gaan we door. De verslagen, de besluiten- en activiteitenlijst en de ingekomen stukken komen aan de orde. Die handelen we af. Jeugdwerk blijft belangrijk. De leiders van de Tienernevendienst willen graag ondersteuning. Een verzoek is naar het CVK gegaan. Dit verzoek zal binnenkort aan de orde komen in de AK. Het verslag van het moderamen met de sectiemedewerkers komt aan de orde. Het verslag staat elders in Geandewei. We praten door over hoe het zal zijn als er alleen de Zuiderkerk en de Oase is. Volgens ons blijf je toch in een zeker regionaal verband waarbij een bepaalde predikant hoort en een kerk. Perforatie blijft in eerste instantie mogelijk. Je kunt de perforatie niet zomaar terugdraaien. Als de commissie VVV met hun voorstel komt, worden meer dingen duidelijk. Het proces van VVV blijft onze aanhoudende aandacht houden.
We vervolgen met de rapportages van raden en commissies waarin verschillende organisatorische zaken aan de orde komen. Dan is het alweer tijd om op huis aan te gaan. Een volgende keer verder.
H.Dorsman, scriba

Even bijpraten
Als je dicht bij het vuur werkt, heb je de neiging te denken dat iedereen evenveel weet als jij. Maar dat is niet zo. Als moderamen en Kerkenraad overweeg je de zaken en moet je steeds een volgende stap nemen. Dan is het heel belangrijk te weten hoe de achterban daarover denkt. Want die moet dezelfde stappen zetten. En om te voorkomen dat er een verschil (kloof) ontstaat, willen we samen verder gaan en niet voor de troepen uitlopen. Wanneer je als moderamen/kerkenraad voor beslissingen staat is het fijn als je met iemand kunt sparren die mee wil denken. Even meepraten, even van een andere kant kijken. Even tegengas geven, even met de voeten in de grond. Een ander kijkt er soms anders tegen aan dan de mensen waarmee je geregeld communiceert. Laten wij nu het geluk hebben dat we een heleboel deskundigen in de wijk hebben die daar zeer geschikt voor zijn. Het zijn de mensen in het veld. De mensen die dagelijks met de praktijk van Pastoraat en Diaconaat te maken hebben. Dat bent u, ouderlingen, diakenen, contactpersonen, hoofdcontactpersonen en pastorale bezoekers. Er ligt een besluit over de gebouwen. We horen graag van u hoe we nu verdergaan als wijk in het proces van “Voortvarend Verder”. Daar hebben we wel ideeën over, maar zijn dat de ideeën die we allemaal hebben? Dat willen we graag weten. Daarom nodigen we u allen (alle secties) in twee groepen uit.
We verwachten alle ouderlingen, diakenen, hoofdcontactpersonen, contactpersonen en pastorale bezoekers van:
sectie 1, 2, 3 en 4 op dinsdag 5 maart 2019 van 19.00-20.00 uur
en sectie 5, 6, 7, 8, en 9 op dinsdag 5 maart 2019 van 20.30-21.30 uur.
We rekenen op u.
Vriendelijke groeten, namens de Kleine Kerkenraad,
Hans Dorsman, scriba

Kleine Kerkenraadsvergadering op 14 februari 2019
De bazaarcommissie en de Kerkrentmeester zijn er. De voorzitter heet allen van harte welkom. De bazaarcommissie loopt en kan weer rekenen op een heleboel medewerkers. Het is een geoliede machine. Dit jaar is het de 20ste keer dat er een bazaar komt. Na de bazaar wordt er gesproken over de toekomst van de bazaar. Er zijn nog teveel onduidelijke factoren. Pastoraal gezien is de bazaar ook belangrijk. Er is heel veel interactie tussen mensen, de sfeer is goed, veel mensen worden bereikt. Er is veel binding. Voor nieuwe mensen is het een uitgelezen moment om een heleboel mensen te ontmoeten. Waar doen we het voor? Een gedeelte voor Klein Ikkink AZC en de voedselbank. Verder is er vanuit Liudger (11-18 mei 2019) het project Bozies, waar men huizen gaan herstellen/bouwen in Bozies. Deze groep vraagt ondersteuning. Dat willen we graag doen. We denken dat we wel € 2000,- kunnen bijdragen. We willen er een diaconaal project van maken. We bekijken nog of we er in een dienst ook aandacht aan kunnen besteden. Ook op de bazaar willen we via een collage er aandacht aan besteden.
Tiny Houses. Vraag financiële bijdrage. Wij staan er positief tegenover. We besluiten ze met € 1000,- te steunen en hen voor de bazaartijd gelegenheid te geven om inventaris uitzoeken als ze dat willen.
Koffie en verder vergaderen.
Kerkrentmeester
Menorah, ons gebouw, zo lang wij er in kerken moet alles veilig en vertrouwd zijn. We blijven het gebouw goed onderhouden tot zo lang het duurt. Praktische vraag is, is het de moeite nog waard. De verlichting wordt in ieder geval aangepast want die moet in orde zijn. De uitslag van actie kerkbalans is nog niet bekend.
Er is een voorstel naar het CvK om een jeugdwerker op tijdelijke basis aan te stellen. Dit moet nog behandeld worden. Van de kant van het CVK komen ook voorstellen om te bezuinigen. Daar zal goed naar gekeken worden. Van de zijde van VVV is de commissie druk aan het denken over hoe de kerkenraad er uit moet gaan zien. Het kan ook weer niet te groot worden want dat is niet werkbaar.
Wij willen als wijk Oost ook nog eens met de contactpersonen, hoofdcontactpersonen, ouderlingen, diakenen en pastorale bezoekers praten over de toekomst. Daarvoor zijn twee sectie-uren belegd op 5 maart 2019. Het preekrooster 2020 is nog in bespreking. Oost en West willen nog zolang het kan regelmatig in de eigen kerk kerken. Dat lijkt ons een prima afbouw en waarom zou je kerken leeg laten staan. We komen toe aan het punt nieuwe ambtsdragers. We besluiten op dezelfde manier te werken als vorig jaar Jan Holwerda, Marieke van Heeringen en Anne Henk Boschma gaan samen overleggen en proberen met een lijst met namen te komen. De rituelen bij het gedenken van gemeenteleden zijn geïnventariseerd. Aan de Commissie Eredienst wordt gevraagd met een voorstel te komen. Na nog een aantal praktische zaken afgehandeld te hebben is het weer tijd om naar huis te gaan.
Hans Dorsman, scriba

Verslag van de kleine Kerkenraad op 17 januari 2019.
Het eerste half uur is De Pastorale Raad op bezoek en het is vol in de kerkenraadskamer want ze zijn er allemaal. Goed om weer eens met elkaar te praten. Er is gelukkig maar één vacature Het gaat goed. Elke sectie heeft één ouderling dat is minimaal want de sectie is aardig groot. Een sectie is dus onbemand. Dus soms is er toch sprake van noodpastoraat. Soms reageren mensen vreemd omdat ze denken geen lid te zijn van de Kerk. Dit komt vaak voor bij verhuizingen of bij de actie Kerkbalans. Sommigen reageren zelfs agressief als je ze benadert. Alle activiteiten lopen nog goed. De ouderochtenden zijn mooi. De contactpersonen zijn aardig compleet. Er mag nog wel een ouderling bijkomen. Er is nog een vacature voor hoofdcontactpersoon en daar werkt men aan. VVV er moet opgeschoten worden. Waar gaan we naar toe? De mensen worden ongeduldig. Hoe komt het met het pastoraat? Voorlopig blijft de structuur van het pastoraat hetzelfde. Het is niet zo dat het pastoraat in een keer verdeeld wordt over de drie wijken. Dat geldt ook voor de diaconie. Voorlopig houden we het zoals het nu is. In de toekomst zullen we zien hoe het dan verder gaat. Ook de indeling in wijken (werkgroepen) zal voorlopig gehandhaafd blijven. Het is niet zo dat we ineens in een grote kerk zitten en allemaal vreemde mensen om ons heen hebben. Nee, we gaan samen verder. Mooi dat we nog een pastoraal systeem hebben dat zo goed functioneert. Dat is een compliment naar de Pastorale Raad. Dat is toch heel belangrijk. En dat mag eens een keer gezegd worden. Dan is er koffie en andere praat.
We vervolgen de vergadering. We wijken van de agenda af en beginnen eerst even te ‘Harsens krabje‘ (en dat voor een niet-Fries) over Voort Varend Verder. Het komt elke keer even ter sprake want het leeft. Even brainstormen. Even uitspreken. Even meedenken en zorgen uiten.
We volgen de agenda.
We hebben genoten van de kerstactiviteiten zoals het Kinder-Kerstfeest, de Kerst Sing-in, de Kerstnachtdienst en de Kerstochtenddienst. Twee activiteiten op één avond, zoals de Sing-in en Kerstnachtdienst is te veel van het goede. Bij de Kerst Sing-in waren maar weinig mensen van de PGD. En dat is begrijpelijk. We zijn benieuwd of de veranderingen die staan te gebeuren in Drachten ook invloed hebben op de actie Kerkbalans. De avond voor nieuw ingekomen leden gaan we op een andere manier organiseren. We nodigen de nieuwe leden nu uit voor de kerkdienst op 24 februari 2019. Een dienst waarin onze eigen predikant voorgaat. Na de dienst is er weer koffiedrinken en daar kunnen mensen die dat willen nog extra informatie krijgen en hun vragen stellen. Het haalt de druk wat af van het op een avond naar de kerk komen om bijgepraat te worden. Dit lijkt ons een meer ontspannen situatie. Alle nieuw ingekomen leden worden uitgenodigd per brief. De uitnodigingen voor de ontmoetingsbijeenkomsten zijn ook weer verstuurd. We hopen op een mooie opkomst en de ambtsdragers zijn er dan klaar voor. Vragen als hoe houden we de ambtsdragers gemotiveerd met al deze veranderingen op komst houden ons bezig. We gaan een spannende tijd tegemoet waarin we zo zorgvuldig mogelijk willen optreden. We willen wel met z’n allen optrekken en er het beste van maken. De tienernevendiensten worden helemaal Bovenkerks geregeld en dat is mooi. Ze lopen ook goed. Voldoen duidelijk aan een behoefte. Dan is het alweer laat en sluiten we de vergadering met een gedicht.
Hans Dorsman, scriba

KK-vergadering 13 december 2018, gedachtenspinsels.
Dit keer hebben we geen gasten uitgenodigd. We willen met de kerkenraad graag spreken over het hele proces van Voortvarend Verder. Gaat het goed, te snel of te langzaam? Aan de hand van de opkomst van de ZAM-diensten kun je zien dat het misschien iets te snel gaat. Volgend jaar zouden we afwisselend in verschillende gebouwen kerkendienst houden. Daarvan hebben we gezegd, misschien moeten we toch meer diensten in de eigen kerk houden. Daarom hebben we het rooster aangepast. Onrust is er wel van hoe komt het nu eigenlijk.

Het gaat over gebouwen en de gemeenschap is juist belangrijk. Er is een hechte gemeenschap in Oost. Besluitvorming over één PG Drachten is uitgesteld en dat is lastig want je kunt niet ergens naar toewerken. Er lopen verschillende sporen/belangen. Er is buiten de gebouwen eigenlijk niets helder. Ook de gemeente vraagt wat gaan we nu doen? Niemand kan daar antwoord op geven. Als er één kerk verkocht wordt gaan dan twee wijken verder en de derde wijk wordt verstrooid? Dan kun je beter met zijn drieën in één gebouw verdergaan. En de organisatie? Moet die ook op de schop? Dat kan niet anders. Volgorde van verschillende dingen is verkeerd. Gebouwenrapport frustreert visievormingen zo is het ook met definitief besluit VVV. Financiën is de reden om te praten. Eerst zou je de keuze moeten maken, en dan kiezen voor kerken op maat. Geldt ook voor kleinere eenheden. Het is te veel een afbraakproces en het moet juist een opbouwproces zijn. De wijk van het kerkgebouw dat verkocht wordt moet niet dakloos worden. Misschien moeten we dan wel versneld in één kerkgebouw. De mensen vragen duidelijkheid, één kerk waar iedere zondag kerk is. Dan went het wel weer, dan wordt iedereen weer eigen met de nieuwe gemeente/kerk. Maar laten we ook naar de andere kant van de financiën kijken. Als iedere wooneenheid 25 euro per maand betaalt, de contributie van een sportschool of een koor, dan stonden de financiën van de kerk er heel wat beter voor. Zo is het ook weer. En ook dat heeft met betrokkenheid te maken. Als mensen betrokken zijn hebben ze vaak er meer voor over. We laten dit onderwerp rusten en handelen de andere zaken af.  We evalueren de Gemeenteavond. Die is als heel waardevol ervaren. De Gedachtenisdienst was heel mooi en werd door de nabestaanden erg gewaardeerd. De Cohendienst was verrassend door de hoeveelheid mensen en zeker ook door de uitvoerenden. Positief ervaren. De avond over Bonhoeffer werd drukbezocht. Misschien komt er nog een vervolg op. Tot zover deze vergadering.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad
Verslag Kleine Kerkenraadsvergadering op 15 november 2018
De hoofdcontactpersonen zijn aanwezig op deze vergadering van de KK. Zij zijn zo’n beetje de oren en monden van de gemeente. Door de goede communicatie komen berichten op tijd over. Ze werken nog met plezier en als de een soms even niet kan, dan neemt de ander het over. Er is moeilijk vervanging te vinden. Contactpersonen komen als het kan een keer per jaar op alle adressen. Dat is de afspraak, maar dat lukt niet altijd. Afhankelijk van secties en personen loopt het wel eens anders, maar zo gaat dat in het pastoraat. Soms wil je wel eens meer dan je kunt, maar iedereen doet zijn best. We constateren dat het pastoraat in onze wijk heel goed georganiseerd is in vergelijking tot andere wijken. Jan van der Leij bedankt de hoofdcontactpersonen voor het vele werk dat ze verzetten. We drinken nog een kop koffie en vergaderen dan verder.
De nodige verslagen worden besproken. De vrijwilligersavond wordt nu door Zuid georganiseerd. West wilde graag nog een keer apart een vrijwilligersavond vieren. We spreken nog even verder over de gebouwenproblematiek. Op de komende gemeenteavond kan de gemeente stoom afblazen of juist opstomen naar een nieuwe situatie. Het Kinderkerstfeest wordt voorbereid. Bij de evaluatie van de kind-, school-, gezinsdienst komt het volgende aan de orde. Het was een beetje rumoerig. Het zijn kinderen. Het aantal mensen dat gewend is naar de kerk te gaan neemt af. Multi-media glipt stiekem de kerkdienst binnen. Verder was het een gevarieerde leuke dienst. De kerstboom is besteld en wordt dit keer niet bij het orgel geplaats, maar aan de andere kant. Menorah-in mocht zich verheugen in 13 bezoekers en mee-eters. Voor de tieners is er op 2 december weer een dienst en in januari worden ze uitgenodigd voor een ontbijt. Dan is de avond alweer aan het einde gekomen. Arjan Boven sluit met ons de avond af.
Hans Dorsman, scriba

Notulen gemeenteavond Wijk Oost op 22 november 2018 in de Menorah

1. Inloop met koffie
De kerkleden werden onthaald met koffie of thee en om 19.30 uur waren de 80 zitplaatsen in de ontmoetingsruimte bezet.

2. Liturgische viering
Ds. Boschma leidde de viering waarin gezongen en gebeden werd. De korte overdenking ging over het boek “Het wezen van de kerk” van Bonhoeffer.
Een boek waarin de schrijver een paar rake uitspraken doet over de kerk: “Als we maar lang genoeg gewoon blijven worden we vanzelf bijzonder”, “de kerk bestaat zoals God bestaat”, “de kerk is principieel altijd voor de ander”. Uitspraken die passend waren bij het hoofdonderwerp van deze vergadering; de gebouwenproblematiek van PGDrachten.

3. De voorzitter van de kerkenraad, dhr. J. van der Leij, verwelkomde een ieder op deze gemeenteavond, hij sprak van een bijzonder goede opkomst.
De agenda werd gepresenteerd en vanuit de gemeente werden geen andere punten aangedragen.

Als eerste gaf de voorzitter een samenvatting van wat er tot nu toe gebeurd is ten aanzien van PGDrachten, één gemeente en de stand van zaken naar aanleiding van het rapport ‘Van bezit naar gebruik”.

Op de vraag wie de gemeenteavond op woensdag 31 oktober bezocht had bleek dat meer dan de helft van de aanwezigen dit hadden gedaan. Het aantal leden die het rapport d.d. 6 september 2018 van het CvK 'Van bezit naar gebruik', had gelezen was iets minder maar zeker de helft had dit gedaan.
Op 17 september 2018 nam de Algemene Kerkenraad het advies over van het College van Kerkrentmeesters. Kort samenvattend werd het advies en het besluit genoemd.

De kosten om het bezit van zes (kerk)gebouwen en twee pastorieën moeten worden terug gedrongen. De tekorten konden steeds worden opgevangen omdat door vacatures enige reserve was ontstaan. Dat lukt nu, en zeker in de toekomst, niet meer omdat het aantal leden daalt en ook de inkomsten terwijl de kosten stijgen.
Tegelijkertijd vindt de AK ook dat er zoveel mogelijk herkenbare en vertrouwde plekken voor onze pluriforme protestantse gemeente Drachten moeten blijven.

Het CvK formuleerde in haar advies als strategisch uitgangspunt:
Met minimale kosten een maximaal gebruik van gebouwde faciliteiten realiseren.
Welke gedachten horen daarbij.
1. De gebouwen die je wilt overhouden kunnen beter worden gebruikt. Leegstand is onnodig duur. Misschien zijn aanpassingen nodig, maar het kan vast efficiënter.
2. We hoeven niet perse gebouwen in bezit te hebben. We kunnen ook huren.
3. Met minder gebouwen ben je dus flexibeler naar de toekomst; je kunt inspelen op de behoefte aan ruimte die dan speelt.
4. Met het geld dat je nu vrijspeelt kun je ook flexibeler in spelen op andere behoeften aan invulling van kerkzijn.
Voor- en nadelen afwegende koos de Algemene Kerkenraad voor behoud van de as Noord – Zuid. Dat wil zeggen op middellange termijn, zeg maar 5 jaar, twee traditionele kerkgebouwen: één in Noord en één in Zuid.

Concreet betekend dit:
• Verkoop van de Arke omdat er concrete belangstelling is van de Gkv Drachten Zuid-West.
• Bij een eventuele transactie met de Gkv zijn er mogelijkheden om afspraken te maken over medegebruik door de PG Drachten.
• Er ontstaat ruimte om voor de Menorah alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld een verkenning naar een gezamenlijk gebruik van één kerk in oostelijk Drachten, samen met de Gkv Drachten Noord – Oost. Dat kán de Menorah zijn, dat kan ook een ander gebouw zijn. Dan komt de Menorah-locatie in aanmerking voor herontwikkeling.
• De Grote Kerk, de Schakel en beide pastorieën blijven in het bezit van de PG Drachten.

Kansen en perspectief.
Dus: minder gebouwen als last om je nek en meer ruimte om invulling te geven aan de kerk van morgen. Want die kerk ziet er over 5 tot 10 jaar echt anders uit.
De huidige financiële dragers van de kerk zullen in aantal sterk zijn afgenomen en aan de traditionele kerk zal minder behoefte zijn.
Het CBS heeft becijferd dat er steeds minder mensen lid van de kerk zijn en willen zijn. Het lijkt een niet te stuiten trend. Maar wat je ook hoort. Mensen zijn eerder meer dan minder op zoek naar de zin van het leven. God mag weer genoemd worden.
Kansen? Medio volgend jaar komt de werkgroep Voortvarend Verder met een rapport juist over die kansen, die dromen, dat perspectief. Daar moeten we bij willen zijn.

Rouw
Bij besluiten waar we nu voor staan zal er pijn geleden worden en in de AK is men zich daar wel van bewust. Het lijkt zo’n koud besluit. Gebaseerd op cijfertjes.
Een gebouw afstoten, dat je zo dierbaar is. Een gebouw, waar jarenlang lief en leed is gedeeld. Dan valt het niet mee. Te meer omdat we niet weten hoe het verder zal gaan. En dan gaat het bij die gevoelens misschien niet eens om de stenen. Maar de vertrouwde omgeving, de vertrouwde mensen, hoe komt het daar mee.

De kerk dat zijn wij. Wij kunnen er wat van maken. Het betekent wel dat we niet weg moeten duiken, ons terug trekken en de boel laten vallen.
Een paar weken geleden preekte dominee de Jong uit Jozua. “Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.”
Ik wil ons dat voorhouden. Hij vertaalde de tekst in “it komt goed jonkje”. Laten we dat de komende tijd elkaar voorhouden. Niet als een gemakkelijke kreet, maar uiting van vertrouwen in Hem die met een kromme stok een rechte slag kan geven.

Reageren op het voorgenomen besluit.
Het voorgenomen besluit van 17 september 2018 zal op maandag 17 december 2018 opnieuw besproken worden met daarbij de ingekomen reacties in de vorm van gesprekken en brieven.
Afgesproken is dat de AK, conform de kerkorde, de regie heeft. De AK regelt ook het horen van de gemeente en dit alles betekend dat de wijkkerkenraden hierin geen partij zijn.

Opmerkingen, reacties en vragen vanuit de gemeente
Vr. Nut van behoud van de twee pastorieën?
Antw. Pastorie Oost langdurig verhuurt en Voor Zuid uitbreiding van ruimte
Vr. Waarom is gekozen voor de niet-functionele Zuiderkerk en niet voor de multifunctionele Menorah?
Antw. De Menorah staat te dicht bij de Oase.
Vr. Hoeveel mensen waren op het spreekuur en hoeveel brieven zijn er gekomen?
Antw. De scriba van de AK gaf aan dat er 5 a 6 mensen op het spreekuur zijn geweest en tot nu toe 15 brieven gekomen.
Vr. Hoe gaat het straks als er 1 kerkenraad is met werkgroepen in de gemeente?
Antw. Daar is de voortgezette commissie Voort Varend Verder mee bezig en deze zal juni/juli met voorstellen komen.

Gezien de tijd werd ruimte ingelast voor enkele mededelingen en deze waren:
- 30 November film met inleiding over Bonhoeffer in de Hoeksteen.
- 2 december themadienst over liederen van Leonard Cohen om 16.30 uur in de Zuiderkerk
- Kinderkerstfeest in de Menorah en grootouders neem uw kleinkinderen mee.
- Kerstnachtdienst in de Menorah met mannenkoor

PAUZE

4. Na een wat langere pauze dan normaal was er ruimte om vragen te stellen en reacties te geven op de inhoudt van het rapport, het proces en het voorstel van de Algemene Kerkenraad.
Vr. Waarom worden we monddood gemaakt?
Antw. Zodra er geen erediensten meer in een gebouw zijn beslist de AK
Vr. Wat gaat er met de Menorah gebeuren en wanneer?
Atw. Menorah wordt in het voorstel binnen 5 jaar verkocht met eventueel een gewijzigd bestemmingsplan waardoor er meer mogelijkheden zijn om het te verkopen. De AK is zich bewust van de gevoelens die er bij de kerkleden zijn en probeert daar wel rekening mee te houden.
Vr. Als de Menorah dicht is wie gaat dan mee naar de Arke?
Antw. Er zijn ongeveer tien personen die aangeven mee te gaan.
Vr. Als de Menorah dicht is wie gaat mee naar de Zuiderkerk?
Antw. Een twintig tal personen geeft aan mee te gaan maar thuis voelen ze zich, ook na verschillende gezamenlijke diensten, niet.
Opm. Men spreekt over geld en niet over visie hoe de toekomst er uit ziet. Erg jammer omdat dat het wezenlijke van een kerk is.
Opm. Gevoel van thuis zijn is niet in de Arke en de Zuiderkerk.
Opm. Er is verlangen naar een kleinere kerk. De Grote Kerk is klein en intiemer. Een kerkveranderingen ziet de persoon die de opmerking maakte wel zitten. Het welkom-gevoel heeft ze overal waar ze kerkte wel gekregen.
Opm. Als we met 3 wijken speciale dienst hebben in de Zuiderkerk of de Arke is deze te klein. Daarom moet de Menorah behouden blijven.
Vr. Is er verschil in verkoop tussen de Menorah en de Oase?
Ant. Nee.
Opm. Compliment voor werk en inzet voor wat het CvK gedaan heeft hoewel je er niet mee eens hoeft te zijn.
Opm. Na 20 jaar weggeweest te zijn terug gekomen bij trouwe mensen in de Menorah. Bij veranderingen opnieuw gemeenschappen stichtten de zogenaamde Foyergroepen.
Opm. Iemand heeft al heel veel afstotingen van kerkgebouwen meegemaakt en dat doet altijd zeer. De opgaande lijn van kerkleden daalt nu en niemand weet precies hoe snel dit gaat. Wel is duidelijk dat mensen minder mobiel worden en daar moeten we rekening mee houden. We moeten bovendien vertrouwen hebben in degene die ons trouw is.
Opm. Zo spoedig mogelijk een besluit nemen zodat we kunnen werken aan en naar een nieuw onderkomen.
Opm. Als het om geloof gaat kunnen we ook samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Vr. Waar blijft de gemeenschap zoals we die in Oost ervaren?
Antw. Wijk Oost gaat weg en dat roept begrijpelijk vragen op en gevoelens.
Opm. Het is raar dat je eerst een besluit neemt over kerkgebouwen en in juni/juli met een invulling komt hoe je kerk wilt zijn.
Opm. Er zijn best mogelijkheden om de Menorah te behouden door meer naar buiten te treden en op zoek te gaan naar gebruikers zoals scholen (college’s), consultatiebureau, etc. De pastorie kan terug gekocht worden t.b.v. Kerkelijk Bureau en in avonduren vergaderingen of andere bijeenkomsten.
Vr. Zijn er onderzoeken gedaan naar soortgelijke situaties?
Antw. Ja de 1e comm. Voort Varend Verder heeft dit onderzocht
Opm. De tekorten lopen op tot in de tonnen. Nu tijd om te kijken naar kostenbesparing door “dure” en minder flexibele kerken te verkopen; de Zuiderkerk en de Oase.
Vr. Hoe gaat het straks met de pastorale ondersteuning. Dit is wel het belangrijkste van het gemeente zijn.
Antw. Het gaat nu alleen om gebouwen en de voortgezette comm. VVV gaat hier aanbevelingen over doen.

5. Ingelaste punten:
Waren er niet

6. Rondvraag
Er waren geen rondvragen

7. Sluiting
De voorzitter sprak dank uit voor ieders aanwezigheid maar bovenal voor de manier waarop we met elkaar over dit onderwerp hebben gesproken.
Hij sloot met een gedicht en het samen zingen van lied 263.

Na de sluiting werden iedereen uitgenodigd na te blijven voor een hapje en een drankje en natuurlijk de ontmoeting.

Atze Wijga

Algemene Kerkenraad
Door de ogen van de voorzitter
De laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) was op maandag 15 oktober 2018 in de Zuiderkerk. Van de belangrijkste punten doe ik hieronder verslag.
De avond werd geopend met het lezen van Samuel 12: 1-15. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de overspelige Koning David. Hij vertoont in deze episode bepaald geen voorbeeldgedrag. Gelukkig kwam hij tot inkeer en toonde hij berouw. Verkeerd voorbeeldgedrag komt tot op de dag van vandaag voor, het leidt tot slachtoffers, het geeft wrevel, verdriet en teleurstelling. Inkeer en berouw zijn soms ver te zoeken. En dat geeft te denken! Daarna ging de voorzitter voor in gebed.
Aan de orde kwam een brief van het College van Kerkrentmeesters aan personen die als “meegeregistreerd” te boek staan. De nieuwe privacywet zet aan tot het schrijven van deze brief. Sommigen vonden de toonzetting in deze brief te zakelijk, te weinig pastoraal. Zij pleitten voor een aangepaste brief, als in de toekomst andere personen over hun registratie worden benaderd. Omdat niet iedereen de inhoud van de CvK-brief kent, zal deze alsnog onder de AK-leden worden verspreid. Dat geldt ook voor het voorstel tot verbetering. Volgende keer mogelijk meer.
De begroting 2019 van de Centrale Diaconie Drachten (CDD) werd door de AK zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan de CDD voor het opstellen van deze begroting en het aanbieden daarvan ruimschoots voor het nieuwe jaar.
Al eerder nam de AK een voorgenomen besluit ten aanzien van gebouwen. Daarover zal de gemeente worden 'gehoord en gekend', zoals dat in officiële termen heet. Over de procedure worden afspraken gemaakt (zie daarvoor elders in Geandewei en op de website).
In de rapportages kwamen de diaconie en het jeugdwerk aan het woord. Van hun opmerkingen en voornemens nam de AK kennis.
Vanuit 'Noord' is een reactie gestuurd naar de redactie van Geandewei met het verzoek ook de erediensten op de 1e zondag na het verschijnen van het blad op te nemen. 'Noord' opent ook de mogelijkheid voor jonge ouders uit andere wijken om aan te sluiten bij een werkgroep 'Geloof en opvoeding'.
Aan het slot van de vergadering las de heer Zuiderveen de Joodse zegenbede voor.
De volgende vergadering van de AK vindt plaats op 19 november 2018.
Ties Zweers,
preses Algemene Kerkenraad

 

Ga naar boven