De kerkenraad
Er zijn mensen die via vergaderen en goed communiceren ervoor zorgen dat zaken gestroomlijnd lopen. We noemen hen bij elkaar de kerkenraad. Maar ook de kerkenraad bestaat uit verschillende delen.

 

Het moderamen
Dit is een kern van vijf mensen die het voorwerk doen. De voorzitter, de scriba, de kerkrentmeester, de voorzitter van de Diaconale Raad en de dominee vormen samen het moderamen. Zij bereiden de vergadering van de Kleine en Grote Kerkenraad voor. Drie leden, de voorzitter, de scriba en de dominee vertegenwoordigen wijk Oost in de Algemene Kerkenraad.
Het hele moderamen houdt contact met het moderamen van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de buurkerk in onze wijk.
Met het moderamen van wijk Zuid hebben we drie keer per jaar overleg over de samenwerking tussen beide wijken.

 

De Kleine Kerkenraad
Naast het moderamen bestaat deze kerkenraad uit vertegenwoordigers van de Pastorale Raad, de Commissie Eredienst, Commissie Jeugd & Jongeren en de notulist. Dit is de plaats waar de meeste besluiten worden genomen.

 

De Grote Kerkenraad
Twee keer per jaar wordt er een Grote Kerkenraadsvergadering georganiseerd. Dan komen alle ambtsdragers bij elkaar. Een aantal besluiten moet beslist door de Grote Kerkenraad worden genomen.
Bij het werk van de kerkenraad weten de mensen zich gehouden aan de visie en missie van de gemeente:

 

De missie is:
“Wijkgemeente Oost wil, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus zijn voor iedereen.”

en de visie:
“Wijkgemeente Oost wil een gemeente zijn van leden die omzien naar elkaar en de mensen in onze wereld en die zich wil inzetten voor de heelheid van Gods schepping vanuit de geformuleerde missie.” 

 

We zijn ons bewust van het feit dat het werk van de kerkenraad alleen maar goed gedaan kan worden dankzij er ook een heleboel werkers in de wijk.
Aan het begin van het kerkelijke seizoen wordt er afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers en worden de nieuwe ambtsdragers uit de gemeente geroepen, voorgesteld en bevestigd. 

 

Het Pastorale Team
Onze wijkgemeente Drachten Oost heeft als visie uitgesproken dat zij een dienende gemeente wil zijn waarvan de leden omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar is Pastoraat! Pastoraat is dus iets van de hele gemeente. We willen ons daarin bijzonder profileren als een gemeente die er wil zijn op de kruispunten van het leven van haar leden; als het er toe doet
Een team van mensen binnen onze gemeente wil aan die visie en dat profiel bijzondere inhoud geven. Het Pastorale Team bestaat uit de contactpersonen, de pastorale bezoekers, de pastorale ouderlingen en onze predikant.

De contactpersonen zijn de ogen en oren in de wijk. Zij zijn binnen het Pastorale Team misschien wel het meest zichtbaar door hun vele contacten. Zij brengen namens de gemeente blijken van medeleven bij lief en leed. De Pastorale bezoekers bezoeken die gemeenteleden waarvan we weten dat ze extra aandacht op prijs stellen. Hierbij kan het gaan om gemeenteleden die vanwege hun leeftijd, ziekte en/of eenzaamheid zelf het contact met de gemeente niet meer zo goed kunnen onderhouden. Maar ook na het overlijden van een naaste of andere bijzondere situaties kan extra pastorale aandacht nodig zijn. De Pastorale bezoekers doen dit samen met de ouderlingen. Onderling wordt afgestemd wie waar naar toegaat. Waar nodig wordt de predikant ingeschakeld.
Mee om zijn professionaliteit en beschikbaarheid is hij de eerste die bij de belangrijke momenten in het leven van gemeenteleden hen bij wil staan in hun noden, maar ook bij hun vreugdevolle momenten.

Het Pastorale Team is opgesplitst en werkt in secties. Binnen de secties vindt de afstemming plaats waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor de hoofdcontactpersonen, de spil van de sectie.
Pastoraat en pastorale gesprekken vinden plaats in volstrekte vertrouwelijkheid. Binnen de secties wordt alleen het hoog nodige aan informatie uitgewisseld. En alleen dan als het gemeentelid daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

De kerkelijke gemeente is te vergelijken met een grote familie. We houden de contacten met de familie levend door met elkaar mee te leven in blijde en droevige omstandigheden. Zo is het in de gemeente ook. Omdat onze gemeente groot is, zullen de gemeenteleden wel zelf initiatieven moeten nemen om ‘de kerk’ te laten delen in hun wel en wee. U kunt zelf bepalen wie u binnen uw sectie daarvoor wilt benaderen; de contactadressen vindt u in de wijkgids.

 

De diaconie
De diaconie komt per jaar tienmaal bijeen om diversen zaken te behartigen, onder anderen:
Inzamelen oude mobiele telefoons en spaarkaarten, vakantieweken (recreatie), ZWO (zending, werelddiaconaat,
ontwikkelingssamenwerking), trouw- en rouwdiensten, de kerstmiddag voor ouderen, de taakgroep Mantelzorg Ondersteuning  (MZO) enzovoort. 
Verder hebben we aandacht voor de leden in onze wijk die dat nodig hebben en om hen steun te verlenen in probleemsituaties.

De hulp die de diaconie kan geven is afhankelijk van de situatie. Als een moeilijke situatie te lang duurt, komt men in de problemen, daarom is het belangrijk dat er tijdig hulp geboden  wordt. De diaconie helpt ook bij het doorverwijzen naar professionele instanties. Contactpersonen en ouderlingen zijn daarbij hun oren en ogen. Ook zouden gemeenteleden ons een tip kunnen verstrekken wanneer zij kennis dragen van (financiële) problemen bij gemeenteleden in onze wijk. We gaan discreet om met de ontvangen informatie.

 

De Commissie Eredienst
De commissie eredienst houdt zich bezig met vorm en inhoud van de eredienst. Het uitgangspunt is dat iedere dienst een bijzondere dienst is, waar de gemeente op adem kan komen. En geïnspireerd wordt door Gods woord. We streven naar een dienst die voor iedereen toegankelijk mag zijn. Een dienst met uitstraling en warmte, door woorden, gebeden, liederen en symbolen.
Hiervoor geeft de commissie adviezen aan de kerkenraad en heeft het een ondersteunende, adviserende en stimulerende rol. De uitwerking hiervan wordt verwoord in haar doelstelling en werkplan. De commissie opereert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Leidraad voor de organisatie van de erediensten is het jaarprogramma. Op een gedegen en gevarieerde manier vorm geven aan de erediensten vraagt dat planmatig gewerkt wordt. De organisatie van een eredienst verdient een goede voorbereiding. Het jaarprogramma biedt daarvoor houvast. Met het jaarprogramma wordt eigenlijk de hele vormgeving van het beleid erediensten aangestuurd. Uiteraard met ruimte voor spontane acties en wijzigingen.

Deze doelstelling willen we bereiken door:
Samenhang in de eredienst door het Woord, gebed en zang te bewerkstelligen.
Gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de eredienst.
Betrokkenheid van kinderen en jeugd in de eredienst te stimuleren.
Een goede samenwerking en afstemming met andere commissies.
Een open communicatie.
Gebruik maken van beeld en geluid.
Open staan voor vernieuwende en verfrissende ideeën van gemeenteleden en andere commissies.

Dit alles vanuit de visie van de Menorah – de dienende gemeente! 

 

Taken en verantwoordelijkheden van de commissie eredienst

·           Het verzorgen van lectoren en lectrices voor het lezen van de schriftlezingen.

·           Muzikale medewerkingen tijdig uitnodigen, voor bijzondere diensten.De commissie zorgt voor voldoende variatie.

·           Uitvoering geven aan het nieuwe liedboek in samenwerking met de muziekcommissie.

·           De organisatie van de laatste zondag van het kerkelijk jaar ligt in handen van de commissie eredienst.(gedachteniszondag)

·           Contact onderhouden met de voorganger en kerkenraden en andere commissies.

·           Er is ruimte voor bijzondere diensten, bv. een dienst aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking. (1x per jaar)

·           De voorbedendoos.

·           Betrokkenheid van kinderen en jeugd bij het eerste deel van de dienst, kinderuitleg, er is ruimte voor de verteldoos, waarna            de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. Na de preek komen ze terug in de dienst. Kinderen zijn aanwezig bij de viering van          het Heilig avondmaal

·           Liturgisch bloemschikken.

·           De verzorging van de kaarten bij de bloemen die naar gemeenteleden gaan, tijdens ziekte, overlijden, of geboorte.

·           Verzorgen van de gedenkschalen met doopvlinder en de schaal met de steen voor de overleden.

·           Inspringen op tips en tops, opmerkingen van gemeenteleden, die van belang zijn binnen de eredienst.

·           Het aandragen van predikanten en liederen voor de eredienst.

·           Het uitzoeken van de paaskaars. 

 

Samenstelling van de werkgroep

Een voorzitter. een secretaris, een notulist, een ouderling (tevens lid van de kleine kerkenraad), drie gemeenteleden (namens de kindernevendienst en de werkgroep vorming en verdieping) en de predikant.

 

Jeugd en Jongeren 

 

WIST U DAT:

 

 • er altijd oppas voor de kleinste kinderen aanwezig is in de kerk?
 • het jeugdwerk van de wijken Oost en Zuid gezamenlijk is?
 • de leiding van de Kindernevendienst van Zuid en Oost elkaar tips geeft over de methodes die gebruikt worden?
 • de Kindernevendienst van Oost en Zuid werken met Methodes: een actief en aantrekkelijk programma rond thema's. Zo was Oost bezig het thema ‘Schuitje varen’.
 • de Kindernevendienst al druk bezig is met het organiseren van het advent- en kerstproject?
 • aan het eind van het seizoen er altijd iets gezelligs voor de kinderen wordt georganiseerd?
 • alle kinderen van de basisschool bij de kindernevendienst welkom zijn?
 • er enthousiaste medewerkers worden gevraagd voor de kindernevendienst?
 • catechisatie samenvalt met de tienernevendienst ?
 • er elke  tweede zondag in de maand tienernevendienst is in de Menorah ?
 • en dat er op elke vierde zondag tienernevendienst wordt gehouden in de Zuiderkerk ?
 • jongeren van 11 tot 18 jaar welkom zijn bij de tienernevendienst ?
 • de jongeren  elk seizoen afsluiten met een spetterend uitje ?
 • er ook een gespreksgroep is voor 16+ jongeren ?
 • er elk jaar een  kerk-school-gezinsdienst wordt gehouden in de Menorah ?
 • er in de Spreng en de Mozaïek koffie-ochtenden georganiseerd worden over geloofsopvoeding voor ouders ?
 • alle ouders met kinderen of jongeren tussen 0 en 18 jaar welkom zijn bij de oudernevendienst ?
 • er ook een gespreksgroep is voor 25++ jongeren ?

 

Het doel van de Commissie Jeugd en jongeren is om een verbinding te zijn tussen de jeugd en het jongerenwerk met de kerkenraad van Oost.

 

Commissie Jeugd en Jongeren

 

Ga naar boven