De Commissie Eredienst
De commissie eredienst houdt zich bezig met vorm en inhoud van de eredienst. Het uitgangspunt is dat iedere dienst een bijzondere dienst is, waar de gemeente op adem kan komen. En geïnspireerd wordt door Gods woord. We streven naar een dienst die voor iedereen toegankelijk mag zijn. Een dienst met uitstraling en warmte, door woorden, gebeden, liederen en symbolen.

Hiervoor geeft de commissie adviezen aan de kerkenraad en heeft het een ondersteunende, adviserende en stimulerende rol. De uitwerking hiervan wordt verwoord in haar doelstelling en werkplan. De commissie opereert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad

Leidraad voor de organisatie van de erediensten is het jaarprogramma. Op een gedegen en gevarieerde manier vorm geven aan de erediensten vraagt dat planmatig gewerkt wordt. De organisatie van een eredienst verdient een goede voorbereiding. Het jaarprogramma biedt daarvoor houvast. Met het jaarprogramma wordt eigenlijk de hele vormgeving van het beleid erediensten aangestuurd. Uiteraard met ruimte voor spontane acties en wijzigingen.

 Deze doelstelling willen we bereiken door:
·                     Samenhang in de eredienst door het Woord, gebed en zang te bewerkstelligen.
·                     Gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de eredienst.
·                     Betrokkenheid van kinderen en jeugd in de eredienst te stimuleren.
·                     Een goede samenwerking en afstemming met andere commissies.
·                     Een open communicatie.
·                     Gebruik maken van beeld en geluid.
·                     Open staan voor vernieuwende en verfrissende ideeën van gemeenteleden en andere commissies.
·                     Dit alles vanuit de visie van de Menorah – de dienende gemeente! 

Taken en verantwoordelijkheden van de commissie eredienst
·                     Het verzorgen van lectoren en lectrices voor het lezen van de schriftlezingen.
·                     Muzikale medewerkingen tijdig uitnodigen, voor bijzondere diensten. De commissie zorgt voor voldoende variatie.
·                     Uitvoering geven aan het nieuwe liedboek in samenwerking met de muziekcommissie.
·                     De organisatie van de laatste zondag van het kerkelijk jaar ligt in handen van de commissie eredienst.(gedachtenis                        zondag)
·                     Contact onderhouden met de voorganger en kerkenraden en andere commissies.
·                     Er is ruimte voor bijzondere diensten, bv. een dienst aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking. (1x                        per jaar)
·                     De voorbedendoos.
·                     Betrokkenheid van kinderen en jeugd bij het eerste deel van de dienst, kinderuitleg, er is ruimte voor de                                        verteldoos, waarna de kinderen
                      naar hun eigen ruimte gaan. Na de preek komen ze terug in de dienst. Kinderen zijn aanwezig bij de viering van                            het Heilig avondmaal
·                     Liturgisch bloemschikken.
·                     De verzorging van de kaarten bij de bloemen die naar gemeenteleden gaan, tijdens ziekte, overlijden, of geboorte.
·                     Verzorgen van de gedenkschalen met doopvlinder en de schaal met de steen voor de overleden.
·                     Inspringen op tips en tops, opmerkingen van gemeenteleden, die van belang zijn binnen de eredienst.
·                     Het aandragen van predikanten en liederen voor de eredienst.
·                     Het uitzoeken van de paaskaars. 

Samenstelling van de werkgroep

Een voorzitter. een secretaris, tevens notulist, een ouderling (tevens lid van de kleine kerkenraad), drie gemeenteleden (namens de kindernevendienst en de werkgroep vorming en verdieping) en de predikant.

Ga naar boven